Forskningsprojekt

DIALOG: Dialogstöd för socialtjänstens riskbedömning av våld i nära relationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt är att utveckla ett forskningsbaserat och flexibelt dialogstöd för att stödja och underlätta socialarbetares bedömning av våld i nära relationer mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar (IF/NPF). Teoretiskt vilar projektet på ett socioekologiskt perspektiv, och använder sig av traumainformerad praktik och tillgänglighetsanpassat förhållningssätt som teoretiska ramverk.

 Projektet kommer att använda en sekvensiell explorativ design med tre faser som involverar socialarbetare och personer med IF/NPF. I projektets första fas genomförs individuella intervjuer med socialarbetare för att undersöka de ”best practices” och utmaningar som de upplever i samtal med personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att upptäcka, bedöma och hantera risk för våld i nära relation bland människor med IF/NPD. Därefter görs intervjuer med personer med IF/NPF för att undersöka behov av stöd i samtal om våld i nära relationer. Utifrån resultaten i fas 1 utvecklas ett dialogstöd. En initial utvärdering av dialogstödet görs via kognitiva intervjuer med socialarbetare. I projektets tredje och sista fas kommer dialogstödet och implementeringsstrategier att utvärderas i socialtjänster med aktiv implementering och passiv disseminering. Utvärdering av dialogstödet och implementeringsinsatser görs genom mixad metod, både enkäter och fokusgruppsintervjuer. Genom dessa studier kommer projektet att ge ny kunskap om behoven hos socialarbetare och personer med IF/NPF i processen för bedömning av risken av våld i nära relationer samt resultera i ett dialogstöd för att ge adekvat skydd och stöd till personer med IF/NPF med  risk att bli utsatta för våld i nära relationer. 

I anslutning till projektets första fas (hösten 2022) görs även ett uppdrag för Myndigheten för delaktighet, bestående av en kvalitativ intervjustudie av kommuners och regioners arbete med att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning.