Internationalisering i forskning

Örebro universitet bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning genom ett aktivt internationaliseringsarbete. Att bygga starka forskningsmiljöer och delta i internationella nätverk är en del av universitetets strategiska mål.

Forskningens höga kvalitet

Forskningens höga kvalitet är starkt bidragande till universitetets höga placering, topp 400 i Times Higher Educations världsrankning. Forskningen är till stor del internationellt präglad. En hög andel av forskarna är internationellt rekryterade och volymen av internationellt publicerade artiklar ökar ständigt. Den starka miljön och goda infrastrukturen möjliggör för forskarteam att samarbeta över landsgränserna. Exempelvis koordinerar och deltar Örebro universitet i flera större EU-projekt som involverar lärosäten från många europeiska länder.

Doktorander vid Örebro universitet har goda möjligheter att genomföra olika former av utbyten under forskarutbildningen, exemeplvis genom Erasmus+. En del forskare väljer att åka via ämnet eller institutionens kontakter eller olika nätverk. 

Strategiska satsningar

Örebro universitets strategiska satsningar har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan. Satsningarna görs inom fyra fokusområden: Framtidens lärarutbildning, Mat och hälsa, Teknikutveckling i samverkan och Successful Ageing. Dessutom utvecklar Örebro universitet strategiskt viktiga forskningsområden genom KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Det finns idag tre strategiska forskningsprofiler: X-HiDE, EnForce och Semantic Robots.

Stöd och karriär för forskare

Grants Office

Grants Office strävar efter att maximera forskares och forskningsmiljöers förmåga att konkurrera om extern finansiering. Detta görs bland annat genom långsiktiga planer och strategier samt kvalitetsgranskning av ansökningar, rådgivning och stöd i processen. Grants Office hanterar även ansöknings- och språkstöd.

Internationell karriär inom forskning

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. I EURAXESS webbportal kan forskare hitta lediga tjänster och information om att arbeta i Sverige och andra europeiska länder.