Internationalisering i utbildning

Studentmobilitet är en viktig del av internationaliseringsarbetet vid Örebro universitet. Ett av målen för Örebro universitets handlingsplan för internationalisering för 2021–2024 är att öka antalet in- och utresande studenter avsevärt. För att främja hållbar internationalisering vill vi fortsätta utveckla olika former av aktiviteter, så som virtuell mobilitet och blended mobility, där fokus är de studentgrupper som har begränsade möjligheter till fysisk mobilitet.

Utbytesstudier, praktik och uppsats utomlands

Örebro universitet har utbytesavtal med ungefär 200 partneruniversitet runt om i världen. Studenter kan vid utbytesstudier bli tilldelade stipendier inom programmen Erasmus+, Nordlys, Norek samt Nordplus juridik. Varje år deltar ca 300 studenter från Örebro universitet i utbytesstudier, praktik eller uppsatsskrivande utomlands. Majoriteten av studenterna deltar i utbytesstudier inom Europa via Erasmus+ eller utanför Europa inom de bilaterala avtalen.

Utbytesavtalen och administrationen av in- och utresande utbytesstudenter hanteras centraliserat av Internationella kontoret, som är en del av Studentavdelningen. Internationella kontoret administrerar dessutom Erasmus+ stipendieprogram för praktik, VFU och uppsatsskrivande.

Läs mer om internationella möjligheter för studenter vid Örebro universitet

Inresande utbytesstudenter

Varje läsår tar Örebro universitet emot ca 300 inresande utbytesstudenter från hela världen. Utbyten sker vanligtvis under en till två terminer och bedrivs på såväl grund- som avancerad nivå. Inresande studenter finns vid de flesta av Örebro universitets institutioner och har möjlighet att välja fritt bland universitetets engelskspråkiga kursutbud bestående av ca 200 kurser.

I början av terminen erbjuds studenterna möjligheten att delta i ett fyra veckor långt orienteringsprogram där de får ta del av olika föreläsningar och aktiviteter; både praktiska, akademiska och sociala. För den sociala delen av orienteringsprogrammet samarbetar Örebro universitet med Erasmus Student Network (ESN). Orienteringsprogrammet är ett väldigt uppskattat inslag bland utbytesstudenterna.

Vid Internationella kontoret arbetar den internationella studentassistenten med att samordna mottagandet av inresande studenter och att stötta studenterna under terminens gång med frågor om exempelvis boende, aktiviteter och praktiska frågor kring studier vid Örebro universitet.

Meeting

Våra utbytesavtal

Läs gärna mer om och se en fullständig lista på våra utbytesavtal.

Studenter på campus

Orienteringsprogrammet

Läs mer om vad vi erbjuder inkommande utbytesstudenter för stöd.

Internationella masterprogram och freemovers

Varje år tar Örebro universitet emot freemovers, internationella studenter som studerar ett program eller kurser vid Örebro universitet och som inte kommer via ett utbytesavtal. Majoriteten av freemovers studerar vid något av våra internationella masterprogram.

Örebro universitet erbjuder 10 internationella, ett- och tvååriga, masterprogram inom olika ämnesområden. Varje år påbörjar ungefär 75 internationella studenter sina studier vid dessa program, som också studeras av svenska studenter. Precis som de inresande utbytesstudenterna stöttas de internationella mastersstudenterna av den Internationella Studentassistenten under hela sin studietid. Örebro universitet anordnar ett orienteringsprogram tillsammans med studentföreningen Örebro Masterstudenter. Under terminens första veckor förbereds studenterna på deras studietid i Sverige genom bland annat praktiska och sociala aktiviteter samt föreläsningar med olika myndigheter så som Migrationsverket, Skatteverket och Polisen.

Studenter från utanför EU/EES är studieavgiftsskyldiga vid samtliga svenska lärosäten. För att stötta framstående studenter från dessa länder finns flera olika stipendier som studenterna kan söka innan de påbörjar sina studier. Varje år delar Örebro universitet ut tre till fem stipendier till internationella studenter som sökt och blivit antagna till något av våra masterprogram, dessa stipendier täcker själva studieavgiften.

Studenter i biblioteket

Internationella masterprogram

Läs mer om vilka internationella masterprogram som finns vid Örebro universitet.

Studenter på campus

Master's studies

Läs mer om ansökan, praktisk information och stipendier för inkommande masterstudenter

Internationalisering på hemmaplan

För Örebro universitet är det viktigt att alla studenter har möjligheten att få en internationell prägel på sin utbildning. Ur ett jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv är det viktigt att det finns goda möjligheter till internationalisering på hemmaplan. Flera utbildningsprogram har också studiegångar som gör det svårt för studenterna att åka på terminslånga utbyten.

Vid Örebro universitets olika institutioner genomförs olika former av internationella digitala projekt, exempelvis seminarier, utbytessamarbeten och projekt med universitet runt om i världen. Dessutom genomförs andra former av fysisk mobilitet än traditionella terminslånga utbyten, exempelvis korta utbyten, studiebesök och casetävlingar. Under 2021–2024 har Örebro universitet som mål att ytterligare utveckla olika aktiviteter, så som virtuell mobilitet och blended mobility (utbildning som bedrivs digitalt mellan lärosäten i olika länder med en kortare fysisk mobilitet), där fokus ska vara de studentgrupper som har begränsade möjligheter till fysisk mobilitet.

Universitetet erbjuder i dagsläget 10 internationella masterprogram och ca 200 internationella kurser där undervisningen sker helt på engelska och delar av studentgruppen är internationellt antagna studenter. Studenterna interagerar med varandra och får en interkulturell prägel på sin utbildning och samarbetar i seminarier, grupparbeten och projekt.

Studenter som väljer att stanna på hemmaplan har möjlighet att, vid sidan av sina studier, engagera sig som fadder för våra inkommande utbytes- eller masterstudenter. Våra inresande utbytes- och masterstudenter ger också en internationell prägel på kurser där svenska och internationella studenter läser tillsammans.

Studenter vid datorer

Örebrostudenter medverkar i digitalt utbytesprogram

Läs om hur universitetslektor Leo Yeung startade ett digitalt utbytesprogram med sex andra lärosäten.

Student från Japan

Studiebesök leder till samarbete mellan studenter

Örebro universitet hoppas på ett närmare samarbete med Yokohama City University i Japan.