Lärarutbildning vid Örebro universitet

Idrott och hälsa

För närvarande pågår inget ramprojekt i Idrott och hälsa

Avsluat projekt: Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor 

I en nyligen genomförd ”pilotstudie” gällande nyanlända flickors möjligheter och begränsningar till aktivt deltagande och måluppfyllelse i skolämnet Idrott och hälsa framkommer det att de nyanlända flickorna begränsas i sitt deltagande på grund av bristande motoriska färdigheter. Många nyanlända flickor har inte haft möjlighet till fysisk aktivitet i olika former under uppväxtåren i sina tidigare hemländer, vilket innebär att deras motoriska färdigheter och fysiska förmågor är eftersatt. Detta leder till att flickorna upplever en osäkerhet inför moment där kropp och rörelse är centralt.

Inom ramen för pilotprojektet har skolan infört en praktisk stödstuga i form av extra insatta lektioner i motorik och hälsa där nyanlända flickor får möjlighet att träna sin rörelseförståelse. Under dessa lektioner utvecklar flickorna sina motoriska och fysiska förmågor, vilket bidrar till att de utvecklar sin självkänsla och de börjar identifiera sig med fysisk aktivitet. I förlängningen kan denna praktiska stödstuga innebära mer jämställda förutsättningar för hälsa och levnadsvillkor. 

Det problem som lärarna i idrott och hälsa har identifierat på skolan där pilotprojektet genomförs är väl utbrett på andra skolor såväl nationellt som internationellt. För att alla elever ska ha möjlighet att kunna ta del av fysisk aktivitet som en del av hela skoldagen, krävs att de besitter den rörelseförståelse, de motoriska och fysiska grunder, som behövs för att överhuvudtaget kunna delta i fysiska aktiviteter. 

Projektet genomfördes med lärare vid Alléskolan i Hallsberg

Ansvarig forskare var: Marie Öhman

Se inspelad intervju på ORU Talks

Läs mer om projektet

Läs artikel om projektet i tidskriften Idrott & hälsa (pdf)

Läs artikel om Marie Öhmans forskning på Pedagog Örebros webbplats