Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktik

Här kan du läsa mer om våra pågående ramprojekt inom ämnet Förskoledidaktik.

Utformningen av förskolans lärmiljöer, dess möblering, val och placering av material samt hur barn bereds plats och ges tillträde är frågor som inte är reglerade av läroplaner eller förordningar. Detta betyder att förskolepersonal behöver didaktiska kunskaper och strategier för att arrangera en miljö som stödjer det lärandeinnehåll som de avser.


Projektets syfte är att tillsammans med förskolepersonal identifiera och utforma didaktiska strategier för att granska lärmiljöns erbjudanden om skriftspråkande. Projektet undersöker på vilka sätt skriftspråklighet blir ett synligt och för barnen attraktivt lärandeinnehåll i lärmiljön på de deltagande förskoleavdelningarna. Hur syns skriftspråket i lärmiljön? Hur erbjuder lärmiljön tillfällen för barnen att upptäcka olika aspekter av skriftspråklighet? På vilka sätt stimulerar lärmiljön till att skriftspråkande blir en del i barns lek och lärande? Dessa frågor bildar en utgångspunkt för projektet.
Det praktikutvecklande forskningsprojektet genomförs i Glanshammars förskolor i Örebro kommun tillsammans med forskare Hanna Thuresson.

Ansvarig forskare: Hanna Thuresson

Undervisningsutmaningar i förskolan. Utveckling av ett analysredskap

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Örebro universitet och Lekeberg kommun. Syftet är att utveckla analysredskap som kan bidra till utvecklingen av undervisning i förskolan. Projektet utgår från en modell som tidigare används i grundskolan, men som behöver anpassas för förskolans verksamhet. Tanken är att redskapet ska underlätta förskollärares arbete med att identifiera, analysera, utvärdera och följa upp olika undervisningsutmaningar. I ett första skedet utforskar forskarna tillsammans med förskolepersonalen huruvida det finns ett behov för ett sådant redskap och hur det i så fall kan utformas. Data skapas i form av ljudinspelningar och texter från kollektiva diskussioner. Dessa diskussioner förs mellan forskare, rektorer och utvecklingsledare från några av kommunens olika förskolor. I ett andra skede kommer redskapet att kunna prövas och vidareutvecklas i nära samarbete mellan forskare och förskolepersonal.

Kontapersoner

Projektledare på Örebro universitet: Sara Frödén

Projektledare i Lekebergs kommun: Angelica Bergman