Lärarutbildning vid Örebro universitet

Svenska språket

Ordförrådsutveckling i grundskolans senare år

Föreliggande projekt handlar om hur ordförrådsutveckling kopplat till både ett ämnesspecifikt och ämnesövergripande språk kan synliggöras och främjas

i grundskolans senare år. Syftet med projektet är dels att utveckla verktyg för systematisk kartläggning av elevernas ordförrådsutveckling genom högstadieåren,

dels att utveckla och pröva modeller för en ordmedveten undervisning inom olika skolämnen.

Projektet sker i samarbete med ämneslärare i årkurs 7–9 (i bl.a. matematik, svenska, idrott, slöjd) på Engelbrektskolan i Örebro.

Ansvarig forskare: Daroon Yassin Falk

Avslutat projekt. Språkideologier i text och rum på högstadiet   

Föreliggande projekt handlar om det svenskämne som lärare i grundskolans senare år varje dag skapar och återskapar genom de texter och artefakter av olika slag som görs viktiga i undervisningen: läroböcker, texter på väggarna och applikationer i virtuella lärmiljöer. Dessa texter och artefakter är inte neutrala utan alltid språkideologiska – de kopplar olika värden till språk, och ger olika bilder av vad svenska språket, och språk generellt, är och kan vara. Språkideologier är löst sammansatta föreställningar om språk och språkanvändning, exempelvis språk som tankeredskap, språk som olika mycket värda eller språk som medborgarskap. 

Målet är att under 2022 i form av ett ramprojekt tillsammans med lärare i regionen utveckla och pröva ut konkreta modeller för språkideologiskt reflektionsarbete som specifikt passar svensklärare i grundskolans senare år. 

Ansvarig forskare: Daroon Yassin Falk

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats