Lärarutbildning vid Örebro universitet

Svenska språket

Minecraft i svenskundervisningen

Det här ramprojektet handlar om hur den spelbaserade lärplattformen Minecraft Education (ME) kan användas för att skapa lektioner anpassade efter den svenska läroplanen och tar utgångspunkt i ett pågående utvecklingsprojekt på Änglandaskolans åk 4–6 i Örebro.

Vi intresserar oss för hur ME används för att designa undervisningsmoment och hur plattformens möjligheter och lärares didaktiska val formar elevernas handlingsutrymme i svenskundervisningen. Inom projektet undersöks vilka handlingsmöjligheter som ME-baserade undervisningsmoment bjuder in till, samt hur eleverna uppfattar och utnyttjar dessa erbjudanden. Projektets mål är att tillhandahålla konkreta rekommendationer för lärare och pedagoger om hur Minecraft Education kan anpassas och användas för att både främja engagemang och skapa förutsättningar för elevers lärande inom svenskämnet.

I projektet deltar Daroon Yassin Falk (lektor i svenska språket, Örebro universitet), Eric Borgström, (lektor i svenska språket, Örebro universitet), Venla Luukkonen (lektor, Änglandaskolan) och Martin Frisén (förstelärare, Änglandaskolan).

Ordförrådsutveckling i grundskolans senare år

Ordförrådet spelar en central roll för lärande i skolans alla ämnen och framhålls ofta som en av de viktigaste faktorerna för skolframgång. Föreliggande projekt handlar om hur ordförrådsutveckling kan synliggöras och främjas i grundskolans senare år. Mer precist riktas intresset mot den ämnesövergripande delen av ordförrådet, det vill säga ord som går på tvärs av skolans ämnen och som behövs för att lyckas i skolan.

Projektets syfte är att kartlägga skolans ämnen som språkmiljöer och utveckla redskap för systematisk kartläggning av elevernas ordförrådsutveckling genom högstadieåren. Målet är att med utgångspunkt i detta utveckla och pröva modeller för en ordmedveten undervisning.

Projektet genomförs tillsammans med lärare i svenska och svenska som andraspråk från Engelbrektskolans årskurs 7–9 i Örebro, och involverar även samarbete med övriga ämneslärare på skolan.

I projektet deltar Daroon Yassin Falk (lektor i svenska språket, Örebro universitet), Eric Borgström, (lektor i svenska språket, Örebro universitet), Anna Wigren (förstelärare, Engelbrektskolan) och Madeleine Tofft (förstelärare, Engelbrektskolan).

Ansvarig forskare: Daroon Yassin Falk

Avslutat projekt. Språkideologier i text och rum på högstadiet   

Föreliggande projekt handlar om det svenskämne som lärare i grundskolans senare år varje dag skapar och återskapar genom de texter och artefakter av olika slag som görs viktiga i undervisningen: läroböcker, texter på väggarna och applikationer i virtuella lärmiljöer. Dessa texter och artefakter är inte neutrala utan alltid språkideologiska – de kopplar olika värden till språk, och ger olika bilder av vad svenska språket, och språk generellt, är och kan vara. Språkideologier är löst sammansatta föreställningar om språk och språkanvändning, exempelvis språk som tankeredskap, språk som olika mycket värda eller språk som medborgarskap. 

Målet är att under 2022 i form av ett ramprojekt tillsammans med lärare i regionen utveckla och pröva ut konkreta modeller för språkideologiskt reflektionsarbete som specifikt passar svensklärare i grundskolans senare år. 

Ansvarig forskare: Daroon Yassin Falk

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats