Lärarutbildning vid Örebro universitet

Adjungerade adjunkters uppfattningar om att arbeta på lärarutbildningen (2020)

Författare: Mari Rex

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt delprojektet Adjungerade adjunkter bidrar till ökad integration mellan teori och praktik i lärarutbildningen på Örebro universitet. Utvärderingen bygger på intervjuer med 15 av de 17 adjungerade adjunkter, som under höstterminen 2019 arbetade på någon av de nio enheter där de var anställda.

Resultatet av intervjuerna presenteras under fyra rubriker: Att arbeta som adjungerad adjunkt på lärarutbildningen, Förutsättningar för att genomföra av uppdraget, Samarbetet med universitetsanställda kollegor samt För-och nackdelar för de adjungerade och den egna skolverksamheten.

Utvärderingen visar att respondenterna finner uppdraget som adjungerad adjunkt givande och värdefullt för både lärarutbildningen, som för den egna förskole- och skolverksamheten. I den campusförlagda delen av lärarutbildningen anser de sig bidra med aktuell professionskunskap, och till
den egna verksamheten tar de med sig nya tankar och utvecklingsidéer. För att arbetssituation för adjungerade adjunkter ska vara rimlig behöver de extra tid till planering i uppstarten, och särskilt för adjungerade som tidigare inte arbetat inom högre utbildning skulle en introduktion, där bland annat förväntningar på rollen klargjordes, vara av värde. Den undervisning som bedrivs av adjungerade adjunkter behöver vara tydligt kopplad till kursmålen, för att den inte ska bortprioriteras av studenterna. Om de adjungerade ska kunna vara den länk mellan skolverksamhet och akademi som efterfrågas, skulle deras roll i högre grad än nu kunna kopplas till den verksamhetsförlagda utbildningen. Att sätta fokus på och lyfta fram betydelsen av de adjungerade adjunkternas roll i lärarutbildningen, kan ge underlag att för att skapa långsiktiga förutsättningar för en sådan anställningsform. Genom att säkerställa att det finns resurser, så kan de även i fortsättningen fylla en viktig funktion i lärarutbildningen och ges möjlighet att arbeta mer långsiktigt för att skapa en progression i studenternas professionsblivande.

Till listan över rapporter