Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kunskap i fokus för ett livslångt lärande (2017)

Författare: Ann Öhman-Sandberg och Lisbeth Stedt

Publikationstyp: Rapport

Det här är en slutrapport från ett forskningsprojekt där forskare från Örebro Universitet har studerat Kumla kommuns satsning på Kunskap i fokus för livslångt lärande. Bakgrunden till Kumla kommuns satsning på Kunskap i fokus gjordes mot bakgrund av låga
resultat i grundskolan.

Förvaltningen arbetade under 2015 med att planera för att utveckla kvalitetsarbete i kommunens förskolor och skolor. Under våren 2015 fördes diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp och i chefsgruppen kring att göra en sådan satsning. Dessa båda grupper ägnade en och en halv planeringsdag för att, med inspiration från Ånge kommun, planera för ett förbättrat kvalitetsarbete i Kumla kommun. Även nämnden var delaktiga i planerna och fattade under våren 2015 beslut att stödja en sådan satsning (NLL 2015/390). I dokumentet Vårt arbetssätt kring Kunskap i fokus för livslångt lärande (NLL 2015/681) står att ”Syftet [med kommunens satsning] är att utveckla lärandeprocesserna i förskola och skola. Målsättningen är att eleverna ska nå högre värdegrunds- och kunskapsresultat i skolan”. 

Forskningsprojektet i Kumla kommun har dubbla syften. Ett första syfte är att belysa om de aktiviteter som genomförs inom ramen för kvalitetssatsningen är ändamålsenliga. Ett andra syfte är att identifiera främjande och hindrande faktorer för att utveckla kommunens kvalitetsarbete i förskola och skola. Detta syfte har en mer generell innebörd jämfört med kommunens specifika målsättning med kvalitetsarbetet.

Forskargruppens teoretiska utgångspunkter för denna studie består dels av programteori och dels en analytisk ram baserad på fyra dimensioner av hållbart utvecklingsarbete. I rapporten presenteras först kort innebörden av programteori och hur den kan användas som analysverktyg. Därefter presenteras tidigare forskning om hållbar förändring och de fyra dimensioner av hållbart utvecklingsarbete som i studien har använts som analysverktyg.

Till listan över rapporter