Lärarutbildning vid Örebro universitet

Praktiknära och didaktisk forskning – var står vi och var ska vi? (2021)

Författare: Malin Benerdahl

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras en kartläggning baserad på en enkät genomförd vid Örebro universitet riktad till de drygt 100 disputerade lärare och forskare som är involverade i lärarutbildningen. Syftet med enkäten var att samla in synpunkter, erfarenheter och upplevda behov inför att samla och stärka didaktisk och praktiknära forskning med koppling till lärarutbildningen och RUC (Regionalt utvecklingscentrum) vid Örebro universitet. Enkäten besvarades av 54% av de tillfrågade respondenterna.

Samtliga ämnen engagerade i lärarutbildningen finns representerade, om än i olika stor utsträckning. Resultaten visar att respondenterna har olika stor erfarenhet både av didaktisk forskning och praktiknära forskning. Förutsättningarna för att bedriva forskning varierar mycket, liksom inställningen till praktiknära forskning. För att de som har önskemål om att kunna bedriva praktiknära forskning i större utsträckning ska kunna göra det framhålls behov av resurser såsom tid och finansiering. Även bättre infrastruktur eller kontaktytor gentemot skolor och deras verksamhet var framträdande i respondenternas upplevda behov.

RUCs verksamhet tycks vara välkänd och många tycks anse att verksamheten fungerar bra och fokuserar på rätt saker. Utvecklingspotential finns gällande kommunikation och kontaktytor. Detta gäller både internt inom universitetet såväl som utåt mot skolverksamheter. Många respondenter efterfrågar ett samlande forum för didaktisk och praktiknära forskning och 39 av de 54 respondenterna (72%) har angett att de har ett intresse av att vara del av en sådan miljö.

Ämnesområde: Praktiknära forskning
Till listan över rapporter