Lärarutbildning vid Örebro universitet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - skolchefer och verksamhetschefer 2022-2025

Vägskylt med pilar åt olika håll

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens kommunala skolchefer och verksamhetschefer genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskaps-fördjupning. RUC erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer mellan 2022-2025.

Bakgrund

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) inom projektet Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation genomförs i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro Län och regionens kommuner. Det övergripande syftet med FoU-projektet är att utveckla hållbar samverkan mellan ingående parter kring forskningsbaserad skolutveckling, där fokus ligger på skolhuvudmannanivån. En gemensam regional helhetsbild och gemensamma utvecklingsområden tas även fram. 

Läs mer om FoU-projektet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling

Att leda forskningsbaserad skolutveckling är ett regionalt kollegialt lärande med fokus på skolhuvudmännens ledning och styrning av en hållbar skolutveckling. Denna lärprocess tar utgångspunkt i de forskningsresultat som framkommer i FoU-projektet. Förhoppningen är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av att leda och skapa förutsättningar för forskningsbaserad skolutveckling och att en långsiktig regional strategi för skolchefers och verksamhetschefers samarbete, kollegiala lärande och kompetensutveckling utvecklas.

Genomförande och upplägg

Lärprocessen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar fyra lärträffar, två heldagar och två halvdagar, per år 2022-2025. 

I lärträffarna varvas föreläsningar, övningar och erfarenhetsutbyte. Innehållet omfattar vetenskaplig kunskap och deltagarnas erfarenheter av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Kollegialt lärande för utveckling av kvalitet i förskola/skola utgör ett genomgående tema.

Målgrupp

Målgrupp är, av RUC inbjudna, kommunala skolchefer och verksamhetschefer i Örebro län. Deltagande och finansiering regleras av Samverkansavtal om RUC - Regionalt utvecklingscentrum.

Kostnader för arbetstid och resor ersätts ej.

Anmälan är stängd.

Datum för lärträffar 2022/2023

8 februari kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

4 april kl. 9:00 - 16:30 - campusförlagt

14 september kl. 9:00 - 16:30 - campusförlagt

15 november kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

2023

7 februari kl. 9:00 - 16:30 - campusförlagt

17 april 13:00 - 16:30 - digitalt

 

Resterande datum bestäms senare.


Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: This is an email address tel: 019-30 30 43


Med reservation för eventuella ändringar.