This page in English

Forskarutbildningsämnet medie- och kommunikationsvetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet finns en forskarutbildning som leder fram till en filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 hp fördelat på 75 hp kurser och 165 hp avhandlingsarbete. Utbildningen genomförs i regel på fyra år och avslutas med en disputation där doktorandens doktorsavhandling granskas offentligt. Under studierna handleds doktoranderna av en av ämnets professorer.

Forskarutbildningen innehåller ett antal obligatoriska kurser i vetenskapliga metoder och i Medie- och kommunikationsvetenskapens traditioner och forskningsområden. Därutöver ges specialkurser som doktoranderna kan välja utifrån intresse och forskningsinriktning. Doktoranderna har också möjlighet att läsa kurser vid andra universitet. För doktoranderna är det obligatoriskt att delta vid ämnets högre seminarium.

Forskarstudierna är nära knutna till de forskningsprojekt och forskningsprogram som tillsammans utgör ämnets specialområden.