This page in English

Forskarutbildningsämnet sociologi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskarutbildning i sociologi i Örebro har bedrivits sedan universitetsbildandet 1999. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med doktorsexamen (240 hp) och en som avslutas med licentiatexamen (120 hp). 

Utbildning på forskarnivå bygger på de kunskaper studenterna fått inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och syftar till att utveckla doktorander och licentiater till självständiga forskare med god förmåga till vetenskaplig analys av sociala relationer, processer och strukturer.

Behörig att antas till forskarutbildningen är den som har avlagt magisterexamen eller motsvarande.