This page in English

Forskargrupp

Matematikdidaktik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Per Nilsson

Forskningsämne

Forskargruppen förenas kring praktikbaserad forskning på lärande och undervisning med inriktning mot matematik. Fokus ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och utformningen av matematiska begrepp i klassrummet, samt vilka medel som behövs för att stödja sådana processer. Metodologin utgår från principerna av designforskning i vilken forskaren samarbetar med den undervisande läraren i matematik. Våra forskningsintressen är empiriska, teoretiska och matematiska.

Gruppens empiriska forskningsintressen behandlar främst kommunikation och resonemang i det matematiska klassrummet. Vi undersöker, bland annat, hur effektiv kommunikation i matematiska klassrum kan karaktäriseras och etableras och hur elevers utveckling av resonemangs- och begreppsförmåga kan förstås och förstärkas. Mer specifikt är vi intresserade av lärarens roll och hur läraren kan arbeta för att underlätta för elevens förmåga att kommunicera och resonera i och med matematik. Två av projekten bygger på att jämföra aspekter inom matematikundervisningen i det svenska och finska utbildningsystemet. I det ena projektet undersöker vi hur aspekter av matematiska resonemang förmedlas av svenska och finska läromedel. I det andra projektet studerar vi den praktiska delen av lärarens undervisning i matematik. Resultaten bidrar till en förbättring av matematikundervisningen i svenska skolor.

Det teoretiska forskningsintresset handlar om att utveckla ramverk för att förstå hur begrepp formas i matematikklassrummet. Här utgår vi från den filosofiska teorin om semantisk inferentialism, inom vilken begreppsförståelse förklaras utifrån förmågan att ge och efterfråga argument och orsaker.

Utöver detta har vi ett starkt matematisk fokus som influerar det empiriska och de teoretiska intresset. Ett av gruppens huvudsakliga områden behandlar frågor relaterade till lärande och undervisning i sannolikhet och statistik. Det finns dock fler områden inom matematiken som vår forskargrupp undersöker, exempelvis aritmetik, algebra och geometri.

Forskningsseminarier i matematikdidaktik