Forskningsprojekt

Risk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle (DURCOM)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vilka är kommunernas verktyg och dilemman när de ska involvera och samverka med invånarna angående lokala risker och hot? Och hur tillägnar sig kommuninvånare kunskap om lokala risker samt och hur ser de på sitt eget ansvar att ha krishanteringskapacitet?

Svenska kommuners kommunikation med sina invånare har digitaliserats, allra snabbast har utvecklingen skett i de mest tätbefolkade storstäderna. Digitaliseringen ska förbättra kommuninvånarnas livskvalitet, men också bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.En allt större koncentration av digitalt kommunicerande människor bidrar dock även till nya utmaningar, inte minst när det handlar om riskhantering, säkerhet och beredskap. Många blir beroende av samma sårbara infrastrukturer för kommunikation och säkerhet, samtidigt som exempelvis bränder, utsläpp, översvämningar och smittor kan få förödande konsekvenser i förtätade miljöer.

I DURCOM-projektet som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) studerar vi det digitalurbana samhällets risk- och beredskapskommunikation.

I projektet utvecklas en praktikorienterad modell som ska hjälpa kommuner att öka kunskapen hos invånare om hot, risker och beredskapsbehov.

Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet (MKV, Centrum för kriskommunikation samt Sociologi, Miljösociologiska gruppen) samt Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (MKV).

Välkommen att delta i ett öppet seminarium om Riskkommunikativa utmaningar i en digital värld

Mer information och anmälan görs här

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Samarbetspartners

  • Ulrika Olausson, Högskolan i Jönköping