This page in English

Kvalitetsarbete

Bärbar dator, miniräknare och bok på papper med statistik

Kvalitetspolicy

Universitets kvalitets- och verksamhetsplaneringsprocess är kärnan i kvalitetssystemet. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att de mål som finns formulerade i visionen och strategierna uppnås.

Universitetets viktigaste konkurrensmedel är kvalitet. Kvalitet i utbildning, forskning och samverkan är ledstjärnan och den värdegrund vi ska utgå från. En nödvändighet är att det finns en etablerad kvalitetskultur i hela verksamheten och allt det vi gör kännetecknas av kvalitet.

Drivkraften i universitets utveckling är ledningens, studenternas och medarbetarnas individuella och kollektiva engagemang och förmåga till omprövning, utveckling och kritisk reflektion. I vår verksamhet ska vi sträva efter att på ett ändamålsenligt sätt uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.
Läs om kvalitet i utbildningen i Örebro universitets vision (pdf)

Fakultetsnämnderna

Fakultetsnämnderna utgör navet i kvalitetsarbetet. Deras huvuduppgift är att ansvara för att forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Med detta följer att de på ett ändamålsenligt sätt ska hantera och garantera kvalitetssäkring och strategisk utveckling inom sina respektive ansvarsområden.