Utbildning, forskning och samverkan

Här finner du bland annat handlingar om antagning och examination inom grund-, avancerad och forskarnivå.

Utbildning

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2019/04114
Beslutad av: Fakultetsnämnderna
Fastställd: september 2019

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå, riktlinjer.pdf

Antagningsordningen innehåller de föreskrifter som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.1 Antagningsordningen innehåller därför, förutom styrelsens föreskrifter, information om aktuella regler i högskoleförordningen och i universitetets föreskrifter i övrigt.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2017/00247
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-02-15

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.pdf

Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Antagningsordningen beslutas av styrelsen.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/05473
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-10-05

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Dokumentet innehåller föreskrifter gällande behörighet och urval vid antagning av studenter till kompletterande lärar- och förskollärarutbildning; Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2020/01156
Beslutad av: Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Fastställd: 2020-03-04

Föreskrifter gällande behörighet och urval vid antagning till Utländska lärares vidareutbildning (ULV).pdf

Detta dokument innehåller föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2018/00929
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-02-27

Betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, föreskrifter.pdf

Dokumentet innehåller föreskrifter om examen från utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2007/10-438
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2007-06-25

Examensföreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.pdf

Förteckning över forskarutbildningsämnen vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Information
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Sammanställd: 2019-01-01

Forskarutbildningsämnen vid Örebro universitet ORU.pdf

Denna handlingsplan baseras på Örebro universitets (ORU) vision, verksamhetsidé, värdegrund och förhållningssätt, utvecklingsområden, samt strategier. Utifrån denna handlingsplan, med fokus på strategiska mål och centrala aktiviteter, förväntas varje avdelning, institution och fakultet i sin verksamhetsplan inkludera aktiviteter som stärker universitetets internationaliseringsarbete.

Om dokumentet

Typ: Handlingsplan
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: ORU 2020/02521
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08

Handlingsplan för internationalisering.pdf

Detta dokument riktar sig till studenter och till universitetets personal och innehåller information om regler som styr examination. Dokumentet är en sammanställning av nationella och lokala regler samt praxis utifrån Universitetskanslersämbetets rapporter och tillsynsärenden.

Om dokumentet

Typ: Information
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2019/02954
Sammanställd: 2010-01-25, reviderad 2020-02-14

Information om regler för examination inom kurser på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Dokumentet innehåller information om kursvärdering och kursanalys.

Om dokumentet

Typ: Riktlinjer
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2019/03202
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2011-04-19

Kursvärdering och kursanalys, riktlinjer.pdf

Örebro universitets kvalitetspolicy beskriver utgångspunkter, värderingar och arbetssätt som ska bidra till att hela universitetet svarar mot uppdraget att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet, i samverkan med det omgivande samhället samt att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/04931
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-08-31

Kvalitetspolicy (pdf)

I dokumentet framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100, HF) samt lokala krav.

Om dokumentet

Typ: Riktlinjer
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2017/04232
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-12-19

Lokala krav för generella examina.pdf

Dokumentet innehåller universitetets pedagogiska grundsyn.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Högskolepedagogiskt centrum
Ärendenummer: 2019/00606
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-01-29

Pedagogisk grundsyn vid Örebro universitet 2019.pdf

Detta dokument innehåller riktlinjer för det universitetsövergripande systemet för plagiatkontroll.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2011/10-235
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-02-14

Plagiatkontroll, Gemensamma riktlinjer för.pdf

Detta vägledande dokument syftar till att skapa en universitetsgemensam syn på studentinflytande, med tanke att fungera som en central strategi för att höja kvaliteten på verksamheten.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2018/02243
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-04-24

Policy för studentinflytande vid Örebro universitet.pdf

I enlighet med Örebro universitets kvalitetssystem1 och med avstamp i universitetets vision och strategiska mål ska all utbildning genomgå intern utbildningsutvärdering vart sjätte år. Syftet är att bidra till utbildning med hög kvalitet genom en kontinuerlig kvalitetsutvecklingsprocess.

Om dokumentet

Typ: Ramverk
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/06980
Beslutad av: Prorektor
Fastställd: 2019-11-27, senast reviderat 2021-11-23

Ramverk för intern utbildningsutvärdering på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Örebro.pdf

Syftet med programutveckling och programutvärdering är enligt Kvalitetssystemet (ORU 2018/03562) att, via studenters, lärares och arbetslivsrepresentanters medverkan, utveckla och säkra kvaliteten av varje utbildningsprogram på Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Ramverk
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2020/02932
Beslutad av: Fakultetsnämnden
Fastställd: 2021-02-08

Ramverk för programutvärdering på grundnivå och avancerad nivå vid Örebro universitet.pdf

I förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor framgår att högskolor ska ta ut studieavgift för studenter som inte uppfyller kraven för avgiftsfrihet. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i sina rekommendationer REK 2012:1 Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning rekommenderat att universitet och högskolor upprättar lokala regelverk för hantering av avgiftsskyldiga studenter.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen
Ärendenummer: 2018/02062
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-04-17

Riktlinjer för studieavgifter.pdf

Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som studenten kan ansöka om och som beslutas av högskolan. Dokumentet innehåller information om de regler som är aktuella vid studieuppehåll.

Om dokumentet

Typ: Information
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2019/03280
Sammanställd: 2016-06-10, reviderad 2019-06-24

Studieuppehåll - information om regler.pdf

Syftet med Örebro universitets kvalitetssystem för utbildning och forskning är att bidra till studenters och doktoranders lärande och skapa förutsättningar för bildning, utveckling och forskning inom ett brett spektrum av samhällets områden. Dokumentet innehåller information om detta.

Om dokumentet

Typ: Regel
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/04932
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-08-31

Övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning vid Örebro universitet.pdf

Forskning

Oredlighet i forskning skadar förtroendet för forskningen och den vetenskapliga verksamheten och kan leda till att beslut i olika samhällsfrågor fattas på felaktiga grunder eller att människor kommer till skada vid medicinsk behandling. Dokumentet innehåller universitetets riktlinjer för hantering av misstankar avseende oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/00220
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-01-26

Misstanke om oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.pdf

Dokumentet innehåller riktlinjer för affiliering och hur universitetet kan arbeta för att öka det vetenskapliga utbytet. Genom affiliering kan universitetet utan att anställa t.ex. knyta forskare från andra universitet och organisationer/företag till sig.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2018/05688
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-10-23

Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet.pdf

Syftet med Örebro universitets kvalitetssystem för utbildning och forskning är att bidra till studenters och doktoranders lärande och skapa förutsättningar för bildning, utveckling och forskning inom ett brett spektrum av samhällets områden. Dokumentet innehåller information om detta.

Om dokumentet

Typ: Regel
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/04932
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-08-31

Övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning vid Örebro universitet.pdf

Örebro universitet stödjer nationella och internationella strävanden att öppet tillgängliggöra forskningsresultat och forskningsdata som produceras vid lärosätet. I enlighet med forskningspropositionen från 2020 är målet att forskningsdata från forskning som bedrivs vid Örebro universitet med offentliga medel ska vara fullt tillgängliga från 2026.1

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Universitetsbiblioteket
Ärendenummer: 2021/04166
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-22

Forskningsdatapolicy för Örebro universitet.pdf

Örebro universitet vill verka för att alla publicerade forskningsresultat ska göras fritt tillgängliga i tidskrifter eller i öppna arkiv.

Universitetet rekommenderar därför sina forskare att i största möjliga utsträckning, med hänsyn tagen till gällande förlagsvillkor och krav från forskningsfinansiärer och myndigheter, fritt tillgängliggöra sina forskningspubliceringar.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Universitetsbiblioteket
Ärendenummer: 10-427/2012
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-06-05

Policy för open access-publicering vid Örebro universitet.pdf