Arbets- och studiemiljö för studenter

Arbetsmiljö

Som student likställs du, med några få undantag, med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (1977:1160). Universitetets arbetsmiljöarbete är inriktat mot såväl medarbetare som studenter. Med arbetsmiljö menas de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för hur vi mår och fungerar på arbetsplatsen.

Örebro universitet är ytterst ansvarig för studiemiljön och har också ansvar för att den studenthälsovård som krävs finns tillgänglig. Alla studenter är skyldiga att hjälpa till genom att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks. Studerandeskyddsombud är studenternas representanter i arbetsmiljöfrågor och utses av Örebro studentkår. De ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka ohälsa och olycksfall och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på universitetets arbetsmiljöarbete är du välkommen att kontakta studiesocialt ansvarig på Örebro studentkår.

Personskadeförsäkring för studenter

Rapportera om du skadas!

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är försäkrade via Kammarkollegiet under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Med skoltid avses all tid inom högskolans lokaler och område, utom när vistelsen där är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än högskolan.

Som skoltid räknas också tid då studenten deltar i verksamhet i högskolans regi (t ex praktik och fältförlagda studier).

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

För fullständiga villkor och anmälningsblankett, se länken nedan:

Information om försäkring hos Kammarkollegiet

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan

När du som student gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet ska du också göra en anmälan till Försäkringskassan. Detta för att skadan ska vara registrerad där, om du i framtiden skulle få besvär från skadan, som medför att du är berättigad till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadeanmälan- Försäkringskassans e-tjänst

Tillbud

Om du är nära att göra dig illa men lyckas förhindra att skada dig ska du göra en tillbudsanmälan. Denna anmälan kan då leda till att det som orsakade tillbudet blir åtgärdat. Tillbudsanmälan fyller du i själv och sedan ber du din prefekt/avdelningschef skriva under. Den ska sedan skickas vidare till HR-avdelningen (som rapporterar om tillbudet i Skyddskommittén) samt ser till att problemet åtgärdas.

Blankett för att anmäla tillbud