Lärarutbildning vid Örebro universitet

Specialpedagogik

Samverkan i elevhälsofrågor - en förutsättning för elevers lärande 

Det här ULF-projektet är ett ramprojekt, praktikutvecklande forskning i specialpedagogik.

Hur ska skolan arbeta för att inkludera alla elever, även de i lärandesvårigheter? För att söka svar på det samarbetar i ett ULF-projekt elevhälsoteam, lärare och forskare.

Projektet handlar om att samverkan mellan skolans olika professioner är en förutsättning för att fler (alla) elever ska ges förutsättningar att nå målen i skolan och upprätthålla en god hälsa. Svårigheter som finns när det gäller samverkan både organisatoriskt och innehållsligt gör att det finns ett stort behov av att utveckla ny kunskap och nya arbetssätt inom området.

Det övergripande syftet med projektet är att tillsammans med elevhälsoteam och lärare kartlägga och beforska teamens förutsättningar och möjligheter för samarbete och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Där samverkan är en viktig aspekt. Fokus är i att utveckla en modell för elevhälsoteams och lärares samarbete med riktning mot en inkluderande skola.

 

Ansvarig forskare: Charlotta Pettersson

Läs mer om projektet

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats