Personal

Här finns regler och riktlinjer kring anställningar och arbetsmiljö.

Anställning

Anställningsordningen kompletterar högskolelag (HL), högskoleförordning (HF), övriga föreskrifter och avtal med lokala regler för anställning av lärare. Anställningsordningen innehåller därmed de regler som universitetet tillämpar beträffande lärarkategorier, övriga akademiska anställningar, behörigheter och bedömningsgrunder samt befordran.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2020/05616
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-10-13

Anställningsordning.pdf

Docentur är en kompetenstitel som innebär att innehavaren visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens samt besitter en klart högre vetenskaplig skicklighet än vad som krävs för doktorsexamen. Den som har blivit utnämnd till docent förväntas åta sig uppdrag som fakultetsopponent, handledare, ledamot i betygsnämnd och andra sakkunniguppdrag liksom att aktivt ta ansvar för och vara drivande i såväl undervisning och forskning. Dokumentet innehåller riktlinjer för antagning av oavlönad docent.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2019/01775
Beslutad av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap
Fastställd: 2016-06-14

Antagning som oavlönad docent vid ENT, Riktlinjer ENT.pdf

Docentur är en kompetenstitel som innebär att innehavaren visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens samt besitter en klart högre vetenskaplig skicklighet än vad som krävs för doktorsexamen. Den som har blivit utnämnd till docent förväntas åta sig uppdrag som fakultetsopponent, handledare, ledamot i betygsnämnd och andra sakkunniguppdrag liksom att aktivt ta ansvar för och vara drivande i såväl undervisning och forskning. Dokumentet innehåller riktlinjer för antagning av oavlönad docent.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 02848/2020
Beslutad av: Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Fastställd: 2016-06-16 Senast ändrade: 2020-10-20

Antagning som oavlönad docent vid HS, Riktlinjer HS.pdf

Docentur är en kompetenstitel som innebär att innehavaren visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens samt besitter en klart högre vetenskaplig skicklighet än vad som krävs för doktorsexamen. Den som har blivit utnämnd till docent förväntas åta sig uppdrag som fakultetsopponent, handledare, ledamot i betygsnämnd och andra sakkunniguppdrag liksom att aktivt ta ansvar för och vara drivande i såväl undervisning och forskning. Dokumentet innehåller riktlinjer för antagning av oavlönad docent.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2016/02219
Beslutad av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
Fastställd: 2016-06-17

Antagning som oavlönad docent vid MH, Riktlinjer MH.pdf

Dessa riktlinjer utgör ett komplement till Örebro universitets anställningsordning för
akademiska anställningar och ska alltid användas tillsammans med denna. Vid anställning som professor vid Örebro universitet tillämpas de behörighetskrav och
bedömningsgrunder som framgår av högskoleförordningen samt Örebro universitets
anställningsordning utifrån befintliga anställningskategorier.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 00495/2019
Beslutad av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
Fastställd: 2019-02-28

Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.pdf

Enligt rektors instruktion har fakultetsnämnderna rätt att utse excellenta lärare. Syftet med att utse excellenta lärare är att synliggöra och premiera de särskilda pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög utbildningskvalitet vid Örebro universitet. Den som utses till excellent lärare förväntas bidra till den universitetspedagogiska utvecklingen vid lärosätet.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2017/04185
Beslutad av: samtliga fakultetsnämnder
Fastställd: 2013-01-29,30,31

Excellent lärare, riktlinjer för att utse.pdf

Anställningsordningen kompletterar högskolelag (HL), högskoleförordning (HF), övriga föreskrifter och avtal med lokala regler för anställning av lärare.
Anställningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar beträffande lärarkategorier, övriga akademiska anställningar, behörigheter och
bedömningsgrunder samt befordran.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2020/05616
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-10-13

Anställningsordning för akademiska anställningar.pdf

Inom verksamheten produceras material som används inom undervisningen. Den tekniska utvecklingen har medfört att en allt större del av undervisningsmaterialet är tillgängligt för studenter, lärarkollegor och övriga medarbetare inom och utom universitetet. Det finns därför ett behov av att tydliggöra tillämpningen av det upphovsrättsliga regelverket avseende det undervisningsmaterial som utarbetas av lärare i tjänsten vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2013/2646
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-06-25

Nyttjanderätten till undervisningsmaterial, riktlinjer.pdf

Arbetsmiljö och hälsa

Denna policy riktar sig till medarbetare och studenter vid Örebro universitet och handlar om att förebygga ohälsa när det gäller skadligt bruk. Policyn omfattar all form av skadligt bruk inom verksamheten. Det kan handla om alkohol, narkotika, läkemedel, anabola steroider, etc, men även andra former av skadligt bruk som till exempel spel, sociala medier, shopping och sex.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2017/01514
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-04-04

Policy avseende skadligt bruk.pdf

Örebro universitets policy för en god arbetsmiljö ska ligga till grund för arbetet med alla typer av arbetsmiljö- och hälsofrågor. Målen med Örebro universitets policy för arbets- och studiemiljön är att Örebro universitet ska vara en modern och attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare har en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2019/06631
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-02-09

Policy för en god arbets- och studiemiljö.pdf

Information om beslut om rökförbud vid universitetets entréer.

Om dokumentet

Typ: Ordningsregel
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 2005/10-92
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-02-09

Rökförbud vid universitetets entreer.pdf

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Detta dokument ger information om Örebro universitets värdegrund och hur medarbetare och studenter ska agera om de utsätts för eller bevittnar diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2021/06947
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-14

Riktlinjer gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.pdf