This page in English

Adjungerade adjunkter

Syftet med satsningen på adjungerade adjunkter är att bidra till att integrera relevanta delar av den campusförlagda lärarutbildningen med de delar av utbildningen som är verksamhetsförlagda. Tanken är alltså att de adjungerade adjunkterna ska medverka till att stärka lärarutbildningen genom att fungera som en länk mellan lärosätet och lokala skolpraktiker.

För en lärarutbildning som håller hög kvalitet är det viktigt att det finns en tydlig och genomtänkt progression och integration mellan verksamhetsförlagda och campusförlagda delar av utbildningen. Av den anledningen satsar lärarutbildningen vid Örebro universitet, genom Framtidens lärarutbildning, på en försöksverksamhet med adjungerade adjunkter och rekryterar därmed ett antal yrkesverksamma lärare och förskollärare till utbildningens olika inriktningar och ämnen. En adjungerad adjunkt har sin huvudsakliga anställning utanför universitets- och högskolesektorn och förväntas bland annat bidra med konkretisering, viktiga erfarenheter och kompetens som normalt inte finns inom utbildningen.

Kontakt

Mari Rex

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Mari Rex

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0735 773471

Rum: A1107

Mari Rex