This page in English

Digital läskompis

Syftet med att skapa ett digitalt läromedel, en digital läskompis, är att främja elevers läsförståelse samt att underlätta lärares arbete med elevers olikheter när det gäller läsförståelse. Delprojektet drivs inom kontexten av Framtidens Lärarutbildning och Social Impact Lab (SOIL) samt innebär att knyta kontakter mellan olika enheter på Örebros universitet och med skolor i regionen. (For English, see below)

Bakgrund

Utbildning är i ständig utveckling och behovet att lära ut bra läsförståelsestrategier är ett viktigt mål som ska uppfyllas. Läsförståelse är en av de förmågor som hjälper elever att kunna ta till sig ny information och utveckla sitt eget lärande. Det finns många (digitala) läromedel som lärare i olika utbildningssammanhang kan ta hjälp av, men få av dessa har en interaktiv karaktär som kan mäta sig med lärarens förmåga att ge direkt feedback om elevens lässtrategier för att vidareutveckla djup förståelse och kritisk reflektion. Läromedel handlar ofta om att låta elever öva det de redan kan. Därför hamnar all den del av undervisningen som utvecklar elevernas läsförmåga på lärarens axlar.

Då lärare hanterar stora grupper elever sker undervisning där man avser att utveckla läsförståelse ofta i klassammanhang. Läsförståelseförmågan skiljer sig dock åt mellan elever i samma ålder och det finns alltså ett behov att få utveckla denna förmåga även i mindre grupper eller enskilt. Därför vill delprojektet utveckla en interaktiv digital läskompis för att dels underlätta undervisningsbördan för lärare samt att tillgodose elevers individuella läsutveckling.

Läget i delprojektet februari 2020 

Den digitala läskompisen har fått ett mycket positivt välkomnande i olika miljöer och av olika yrkesgrupper under året som gått. Tack vare samarbete med elever, lärare, och specialpedagoger har idén blivit mer konkret och viktiga komponenter som ska finnas i programmet har identifierats. Det finns också en kunskap och kännedom om hur dessa komponenter bör fungera.

Nästa steg är att ta idén från teststadiet till ett mer konkret arbete med att ta fram den tekniska lösningen. Ett team som tillsammans arbetar vidare med detta ska sättas samman. Teamet behöver ha olika kompetenser eftersom nästa steg är beroende av många små delar där varje steg kräver en liten egen prototyp. Dessa prototyper får sedan testas för att slutligen matchas för att nå en helhet.

Ansvarig

Josefine Karlsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Josefine Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303523

Rum: F3242

Josefine Karlsson

In English

The aim of creating a Digital Learning Companion is to promote students’ reading comprehension and help teachers in their everyday work to deal with students’ differences when it comes to learning to read. This project is carried out within the context of The Futures Teacher Education (Framtidens Lärarutbildning) and Social Impact Lab (SOIL). The project also aims to connect different departments within the University of Örebro, as well as connecting the University with schools in Örebro region.


Education is in constant development and teaching good reading comprehension strategies is an important goal to fulfill. Reading comprehension is one of the abilities that helps students to absorb new information and develop skills in learning to learn. There are many (digital) teaching aids that teachers in different educational contexts can take advantage of, but few of them have an interactive character that can compare with the teachers’ ability to provide direct feedback on students’ reading strategies to further develop deep understanding and critical reflection. Teaching materials often lets students practice what they already know. Therefore, teacher shoulder the responsibility to further develop their students’ reading ability. As teachers often handle large groups of students, teaching that intends to develop reading comprehension often occur in whole class context. However, reading ability differs between students of the same age which means there is a need to develop this ability also in smaller groups or individually. Therefore, we want to develop an interactive digital reading companion in order to facilitate the teaching burden for teachers as well as to meet students' individual needs in reading development.