Estetiska lärprocesser

Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen, både som forsknings- och utbildningsområde. Delprojektet bottnar i antagandet att det finns estetiska dimensioner av undervisning och lärande oavsett ämne, och att sådana aspekter är i behov av att lyftas med hänseende till framtidens lärarutbildning. Med andra ord, en allmändidaktisk angelägenhet för framtidens lärare.

En vanlig tolkning och tillämpning av begreppet estetiska lärprocesser är att det rör sig om ett lärande genom estetiska/konstnärliga ämnen som metod. Estetiska uttrycksformer kan fungera väl som verktyg i lärarens metodlåda, vilket med rätta också är ett innehåll i dagens lärarutbildning. Med tanke på framtidens lärarutbildning strävar dock delprojektet att nå en vidgad förståelse av ”det estetiska”. I denna mening handlar det dels om ett närmande av begreppet multimodalitet för att därigenom betrakta estetiska lärprocesser som en aspekt av elevers multimodala lärande, dels att vidga perspektivet från att relativt ensidigt tala om elevers lärande till att även inkludera betydelsen av lärarens undervisning.

Den teoretiska utgångspunkten för delprojektet grundar sig i ett social-semiotiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande. Fokus ligger på hur olika ämnes- och ämnesdidaktiska kunskapspraktiker redan inbegriper och/eller kan vidareutvecklas med hänseende till estetiska aspekter. Här avses en didaktik där möjligheter till sinnesförnimmelser, estetiska erfarenheter och gestaltning ges en betydande plats. I denna mening är det möjligt att betrakta estetiska dimensioner i alla ämnen och samtidigt se en potential i estetiska uttrycksformer som ett ämnesintegrerande kitt. Det ”estetiska” blir på så vis en angelägenhet för lärarutbildningen oavsett inriktning/ämne, tillika ett forskningsområde där frågor om undervisningens utformning som estetiskt meningserbjudande och elevernas estetiska erfarenheter hamnar i fokus. Frågeställningar riktas å ena sidan mot hur estetiska undervisnings- och lärandeprocesser tar form, återskapas och förändras i olika typer av kunskapspraktiker, och å sidan mot vad som framstår som ”estetiskt” i (skol)ämnen oavsett om de vanligtvis brukar betecknas som estetiska eller inte.

Delprojektet initieras under 2019 och leds av Jonathan Lilliedahl, biträdande lektor vid Musikhögskolan.

Under 2019 genomförs tre aktiviteter:

1. Interna möten med personal vid Örebro universitet för att diskutera möjliga utvecklingsvägar för estetiska undervisnings- och lärandeprocesser som utbildningsinnehåll i lärarutbildningen. I detsamma ingår att diskutera forskningsbasen för området, och att därigenom sondera vilka intressen och riktningar som lämpligen bör vidareutvecklas.

2. Vidareutveckling av externa kontakter genom nätverksträffar och konferenser, nationellt såväl som internationellt, med sikte på att utveckla undervisning och forskning om estetiska lärprocesser vid Örebro universitet.

3. En översiktlig utredning genomförs gällande förutsättningarna till hur måluppfyllelsen kan stärkas genom ökad samverkan och i termer av progression i förhållande till estetiska undervisnings- och lärandepraktiker.

Följ gärna delprojektets löpande utveckling genom vår blogg om Framtidens lärarutbildning

Ansvarig

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jonathan Lilliedahl

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl

Blogginlägg - Estetiska lärprocesser