Forskningsbaserat lärande

Syftet med delprojektet "Forskningsbaserat lärande" är att stärka den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen.

Ett forskningsbaserat lärande bygger på att lärarstudenterna använder forskningsmetoder och teorier i sin egen professionella utveckling. Att de ges redskap för att systematiskt observera, experimentera, analysera och problematisera lärandeprocesser, såväl de egna som elevernas, vilka de möter i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I arbetsgruppen ingår lärarutbildare från olika ämnen och institutioner.

I Skollagen 1 kapitlet 5§ står det att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att både lärarutbildningen och utbildade lärares undervisning ska ha vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgångspunkter. Ett sätt att förbereda lärarstudenterna vid Örebro universitet inför dessa förväntningar är att i ännu större utsträckning än vad som nu sker arbeta med forskningsbaserat lärande.

Delprojektet arbetar med att utveckla en modell för forskningsbaserat lärande främst för lärarstudenter men förhoppningen är att en bra modell för detta också kan användas på flera av universitetets professionsutbildningar. Arbetet genomförs i form av interna seminarier med lärare från alla berörda ämnen. Vi vill också utveckla ett tidigare initierat samarbete kring ”research based learning” som Örebro universitet har med Humboldt Universität. Målet är att utveckla kursinslag som gynnar studenternas möjligheter för ett forskningsbaserat lärande genom hela utbildningen inklusive de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen. Ett mål är att skapa en tydlig progression kring vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet så att studenterna i slutet inte bara skriver ett bra självständigt arbete utan också ser vilka möjligheter ett forskningsbaserat arbetssätt har i praktiken för undervisning och lärande i skolan.

Ansvarig

Christian Lundahl

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Christian Lundahl

E-post:

Telefon: 019 301224

Rum: F3206

Christian Lundahl