This page in English

Forskningsbaserat lärande

Syftet med delprojektet "Forskningsbaserat lärande" är att ge studenterna verktyg att både bedriva sina studier under utbildningen och för att under sitt kommande yrkesliv fortsätta att utvecklas, samt kunna bidra till skolutveckling, med hjälp av forskningsbaserade arbetssätt.

Ett forskningsbaserat lärande bygger på att lärarstudenterna använder forskningsmetoder och teorier i sin egen professionella utveckling. Att de ges redskap för att systematiskt observera, experimentera, analysera och problematisera lärandeprocesser. Studenterna gynnas av att förstå såväl de egna lärandeprocesserna som elevernas, vilka de möter i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

I Skollagen 1 kapitlet 5§ står det att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att både lärarutbildningen och utbildade lärares undervisning ska ha vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgångspunkter. Ett sätt att förbereda lärarstudenterna vid Örebro universitet inför dessa förväntningar är att i ännu större utsträckning än vad som nu sker arbeta med forskningsbaserat lärande.

Delprojektet arbetar med att utveckla en modell för forskningsbaserat lärande främst för lärarstudenter men förhoppningen är att en bra modell för detta också kan användas på flera av universitetets professionsutbildningar.

Arbetet genomförs bland annat i form av interna seminarier och workshops med lärare från alla berörda ämnen och lärarprogram. Vi utvecklar också ett tidigare initierat samarbete kring ”research based learning” som Örebro universitet har med Humboldt Universität. Målet är att det ska finnas kursinslag som gynnar studenternas möjligheter för ett forskningsbaserat lärande genom hela utbildningen, inklusive de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen. Genom dessa kursinslag skapas en tydlig progression kring vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet så att studenterna i slutet av sin utbildning inte bara skriver ett bra självständigt arbete utan också ser vilka möjligheter ett forskningsbaserat arbetssätt har i praktiken för undervisning, lärande och utveckling i skolan.

Ansvariga

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström

Christian Lundahl

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Christian Lundahl

E-post:

Telefon: 019 301224

Rum: F3206

Christian Lundahl