This page in English

Forskningsbaserat lärande

Bibliotek med tre hyllor och en tjej med solljus genom fönstren

Syftet med delprojektet "Forskningsbaserat lärande" var att stärka den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen och bidra till skolutveckling med hjälp av forskningsbaserade arbetssätt. Målet med delprojektet var att ge studenterna verktyg att systematiskt observera och analysera lärandeprocesser i sin kommande yrkesvardag.

Verktyg för att förstå lärandeprocesser

Ett forskningsbaserat lärande bygger på att lärarstudenterna använder forskningsmetoder och teorier i sin egen professionella utveckling. Därför behöver de få verktyg för att systematiskt observera, experimentera, analysera och problematisera lärandeprocesser. Genom ett upparbetat samarbete kring ”research based learning” har vi kunnat utveckla våra tankar kring dessa verktyg med stöd i det arbete som bedrivs vid Humboldt Universität.

Delprojektet är en motor i att skapa förutsättningar för forskningsbaserat lärande för våra studenter genom samarbete och samverkan.

Gemensamt arbete som ger resultat

Genom såväl interna seminarier och workshops med representation från alla berörda ämnen och lärarprogram som möten med verksamma lärare, har vi skrivit och utvecklat texter och progressionsmatriser. Texterna beskriver vad vi menar med ett forskningsbaserat lärande och riktar sig till olika målgrupper såsom studenter och handledare. Progressionsmatriserna ger exempel på hur vi kan språksätta, och skapa, en lärandeprocess och de är tänkta att vara ett stöd i kursutveckling inom lärarprogrammen i första hand. Vi tror dock att de också kan vara en utgångspunkt för flera andra professionsutbildningar.

Progression kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Målet är att det ska finnas kursinslag som gynnar studenternas möjligheter för ett forskningsbaserat lärande genom hela utbildningen, både på campus och i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen. Genom dessa kursinslag skapas en tydlig progression kring vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Detta medför också att studenterna i slutet av sin utbildning inte bara skriver ett bra självständigt arbete, utan också ser vilka möjligheter ett forskningsbaserat arbetssätt har i praktiken för undervisning, lärande och utveckling i skolan. Studenterna är därmed rustade för att verka inom en skola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Aktiviteter inom delprojektet

Vi fortsätter att utveckla både texter och matriser under implementeringsarbetet. Detta sker fortsättningsvis i hög grad i samarbete med programansvariga.

Filmer om forskningsbaserat lärande

Här kan du se två olika filmer om forskningsbaserat lärande vid Örebro universitet.

Ansvariga

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström

Christian Lundahl

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Christian Lundahl

E-post:

Telefon: 019 301224

Rum: F3206

Christian Lundahl