This page in English

Lärarstudent 2.0

I delprojektet Lärarstudent 2.0 främjas olika studentinitierade aktiviteter i en drivhusliknande miljö i nära samarbete med lärarstudenterna själva. När det finns intresse för ett studentförslag förädlas de successivt i ett än tätare samarbete med studenterna. Genom dessa aktiviteter är tanken att studenterna bidrar till att ge befintliga lärarstudenter motiverande förutsättningar i sina lärarstudier vid Örebro universitet. Delprojektet riktar sig även till alumner för att skapa grunden för ett informations- och erfarenhetsutbyte.

Bokmärket och lärarstudentguiden

För att guida nya lärarstudenter till en bra studiestart har en översikt skapats med relevant information, kallat "bokmärket" (ett bokmärke med tillhörande informationssida). Bokmärket kan nyttjas som ett bokmärke men också genom rubrikerna därpå guidas via informationssidan som stöd i studieprocessen under första terminen.

Guldkant för pedagoger

Under läsåret 2019/2020 genomfördes åtta studentdrivna workshops på teman önskade av studenter under konceptet After School. Utifrån erfarenheter och coronaläget har konceptet uppgraderats under 2020/2021 till "Guldkant för lärarstudenter".

Utbudet har inför läsårsstarten gjorts mer enhetligt och benämns nu "Guldkant för pedagoger" eftersom materialet kan användas av studenter men också yrkesverksamma. 

Alumnveckan

Studenter som tagit sin examen vid något av lärarprogrammen på Örebro universitet från 2018 och framåt inbjöds till lärarutbildningens alumnvecka under senhösten 2020. Hela veckan var digital och teman och innehåll har skapats utifrån studenters önskemål.

Alumnveckan och "Guldkant" har slagits ihop vilket gör att materialet från alumnveckan numer återfinns i ett något annat format än tidigare, se ovan.

Studentdemokrati med Örebro lärarstudenter

Örebro lärarstudenter vill verka för att vara en samordnande plattform för lärarstudenters frågor. Att låta deras engagemang få påverka lärarutbildningen i olika forum blir detta deluppdrags fokus. 

Det finns många studenter som vill bidra till en ännu bättre lärarutbildning och som vill vara med och göra skillnad och det är naturligtvis extra viktigt för blivande lärare att vara delaktiga i processen men också att utveckla den. Under en tid bistår projektet Örebro lärarstudenter för att studenters åsikter ska bli en del av utvecklingsprocessen.

Kontakt

Anna Johnsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anna Johnsson

E-post:

Telefon: 0790 614035

Rum: A1106

Anna Johnsson

Blogginlägg - Lärarstudent 2.0