This page in English

Övningsskola 2.0

Delprojektet Övningsskola 2.0 arbetar med målsättningen att i nära samverkan med skolverksamheter (förskola och skola) i regionen utveckla en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet, som är väl integrerad med den campusförlagda delen av lärarutbildningen och pågående lärarutbildningsrelevant forskning.

En viktig utgångspunkt i arbetet är den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom VFU samt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) slutliga utvärdering av densamma som färdigställdes våren 2020 . Det arbete som gjorts på Lärarutbildningen i och med deltagandet i försöksverksamheten har lagt en god grund för samverkan och det kommer delprojektet att bygga vidare på.

VFU kan hänvisa till de verksamhetsförlagda delar av utbildningen som sker inom en enskild kurs, men begreppet kan även utvidgas till att inbegripa alla delar som innefattar samverkan med förskolans och skolans verksamheter kring studenters professionsutveckling. Delprojektet arbetar med VFU inom enskilda kurser men även andra aktiviteter så som kortare fältstudier eller forskning som studenter genomför i samband med självständigt arbete.

För att vidareutveckla VFU inom övningsskola genomförs arbetet i tre arbetsgrupper med fokus mot några centrala områden:

  • Utveckling av kompetens för VFU-handledare: Arbetsgruppen kommer att jobba med att göra det möjligt för fler lärare och handledare att delta i de kompetenshöjande aktiviteter som redan nu erbjuds (eventuellt genom exempelvis fullt ut webbaserade utbildningar) samt mot fler möjligheter till fördjupade kunskaper om uppdraget som handledare (eventuellt genom exempelvis fördjupningskurser).
  • Utveckling av organisation för övningsskola: Arbetsgruppen arbetar med att vidareutveckla Örebromodellen för samverkan kring VFU genom att bland annat fokusera på seminarieverksamheten och undersöka möjligheterna till en ökad närvaro av universitetslärare på övningsförskolor och skolor.
  • Forskning, undervisning, samverkan och kommunikation för verksamhetsförlagd utbildningArbetsgruppen kommer att samarbeta med flera andra delprojekt inom Framtidens lärarutbildning och fungera som en viktig länk mellan de andra delprojekten i de aktiviteter som anknyter till VFU. Därtill kommer gruppen att arbeta i nära samverkan med de ämnen som ingår i lärarutbildningarna för att utforma uppgifter och examinationer som bidrar till att göra hela utbildningen innehållsligt sammanhållen.

 

  • Folkesson, Sofia (2020). Underlag för utveckling av övningsskolemodellen. Resultat och rapporter från Framtidens Lärarutbildning 
  • Gardesten, Jens, & Nordänger, Ulla-Karin. (2018). Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning. Utbildning Och Lärande 12(2), 25-40.
  • Jedemark, Mari (2015) Studenter i gränszonen mellan högskoleförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning. Är kunskapstransferering möjlig mellan olika utbildningssammanhang? I Pedagogisk Forskning i Sverige (20) 3-4, 221-246.
  • Hegender, H. (2007). Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning: Ett mischmasch av teori och praktik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(3), 194-207.
  • Hegender, H. (2010). Villkor och praxis ; bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning. Nordic Studies in Education, 30, 180-197.
  • Universitetskanslerämbetet (2020). Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarutbildning. Slutrapport av ett regeringsuppdrag. Stockholm: Universitetskanslerämbetet 
  • Utbildningsdepartementet (2013). En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. U2013/4305/S

 

Ansvarig

Anna-Lova Rosell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anna-Lova Rosell

E-post:

Telefon: 019 303638

Rum: F3224

Anna-Lova Rosell