Forskning, undervisning, samverkan och kommunikation för VFU

Klassrum med en lärare och yngre elever

Arbetsgruppen har haft som mål att skapa dels former för samarbete kring och utveckling av VFU-kursernas innehåll, genomförande och examinationer, dels hållbara bryggor mellan teori och praktik genom god samverkan med våra VFU-skolor. Detta kommer på sikt även att skapa större samsyn kring bedömning, såväl formativ som summativ.

Stärkt samverkan mellan universitet och skolverksamhet

Samverkan mellan Lärarutbildningen vid Örebro universitet och förskolans och skolans verksamheter har stärkts på flera områden under den period då universitetet medverkat i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom VFU. Universitetskanslersämbetets slutliga utvärdering visar att deltagande skolverksamheter i högre grad upplever sig själva som en central del av lärarutbildningen och att de i högre grad delar ansvaret för studenternas professionsblivande med övriga delar av utbildningen. Den upplevda känslan av gemensamt ansvar är en bra grund att bygga vidare på för att skapa rutiner och processer där det delade ansvaret utgörs av ett kontinuerligt gemensamt arbete.

Arbetsgruppen har löpande förankrat utvecklingsarbetet med programansvariga och ledningen för lärarutbildningen, för att arbetet ska mynna ut i relevanta och hållbara förändringar.

Stark integration mellan VFU och CFU skapar progression och professionsutveckling

Forskning visar att många studenter kämpar med att röra sig mellan de olika kunskapskontexter och kunskapsformer som verksamhetsförlagda (VFU) och campusförlagda delar (CFU) av utbildningen kan innebära.

En stark integration mellan olika delar av utbildningen öppnar för att studenternas professionsutveckling blir en sammanhållen process med god progression. Detta innebär samverkan på alla nivåer, från forskning och övergripande organisation av VFU till planering och samverkan inom specifika delkurser.

För att stärka denna integration har arbetsgruppen haft förmånen att samverka med en referensgrupp bestående av VFU-handledare från förskola, grundskola och gymnasium. Tillsammans har vi utvecklat redan påbörjat arbete, såsom progressionsområden för alla lärarprogram, VFU-uppgifter som skapar förutsättningar för forskningsbaserat lärande och reflektionsunderlag i syfte att tydliggöra studenternas progression. Referensgruppen är ett värdefullt bollplank i diskussioner kring bedömningskriterier och begrepp, exempelvis ’professionalitet’ som vi använder i många olika sammanhang. Tillsammans med referensgruppen har vi även undersökt möjligheten att formalisera progressionsmatriser för respektive program där både kvantitativa och kvalitativa aspekter kan finnas med.

Länk mellan andra delprojekt

Den här arbetsgruppen har fungerat som en länk mellan andra delprojekt vars aktiviteter anknyter till VFU, främst delprojektet Forskningsbaserat lärande. Därtill har arbetet skett i nära samverkan med Lärarutbildningens ämnen för att utforma aktiviteter och examinationer som bidrar till att utbildningen är innehållsligt sammanhållen och att den erbjuder studenterna möjlighet att tillägna sig professionskompetens.

Arbetsgrupp:

Malin Hagström
Anna-Lova Rosell
Hanna Thuresson
Eva Zetterberg-Petterson
Björn Tolgfors

Kontaktperson

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström