Praktiknära forskning

Syftet med delprojektet "Praktiknära forskning" är att lärarutbildningen vid projektavslut ska kännetecknas av en stark vetenskaplig grund där den praktiknära forskningen har en tydlig roll. En stor del av delprojektets arbete sker inom ramen för regeringens satsning på försöksverksamhet med praktiknära forskning, som benämns ULF-avtal (Utveckling, Lärande och Forskning). Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov”.

Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Det nationella arbetet med regeringens ULF-satsning leds av fyra lärosäten (Umeå universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet). Örebro universitet är tillsammans med fyra andra lärosäten (Luleå Tekniska Universitet, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Mittuniversitetet) knuten till den nod som Umeå universitet leder. Delprojektet drivs i samverkan mellan lärarutbildningen, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och regionens skolhuvudmän.

Tre koordinatorer

Tre koordinatorer med lektorskompetens ansvarar för att utveckla och pröva modeller för praktiknära forskning. Koordinatorerna kommer att samordna det operativa arbetet med uppbyggnad och behovsinventering i samarbete med RUCs verksamhetsutvecklare. En av koordinatorerna arbetar mot förskola och en koordinator arbetar mot grund- och gymnasieskola. Den tredje koordinatorn ansvarar för att utveckla och pröva en utlysningsmodell riktad till alla skolformer. Läs mer om koordinatorernas arbete i bloggen.

Arbetsgrupp

Delprojektets arbete kommer att genomföras av en arbetsgrupp som bland annat kommer att arbeta med att utveckla modeller för praktiknära forskning i enlighet med försöksverksamheten med ULF-avtal. Arbetsgruppen består av följande personer:

Delprojektledare: Ann Öhman Sandberg

Koordinator förskola: Karin Alnervik

Koordinator grund- och gymnasieskola: Anna Teledahl

Koordinator utlysningar: Krister Persson

Vetenskapligt stöd:  Andreas Bergh

Samordnare: Lena Öijen

Verksamhetsutvecklare RUC: Urban Haglind

Ansvarig

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3233, E3275

Ann Öhman

Blogginlägg - Praktiknära forskning