This page in English

Praktiknära forskning

Syftet med delprojektet "Praktiknära forskning" är att lärarutbildningen vid projektavslut ska kännetecknas av en stark vetenskaplig grund där den praktiknära forskningen har en tydlig roll. En stor del av delprojektets arbete sker inom ramen för regeringens satsning på försöksverksamhet med praktiknära forskning, som benämns ULF-avtal (Utveckling, Lärande och Forskning). Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov”.

Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Det nationella arbetet med regeringens ULF-satsning leds av fyra lärosäten (Umeå universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet). Örebro universitet är tillsammans med fyra andra lärosäten (Luleå Tekniska Universitet, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Mittuniversitetet) knuten till den nod som Umeå universitet leder. Delprojektet drivs i samverkan mellan lärarutbildningen, RUC - Regionalt utvecklingscentrum och regionens skolhuvudmän.

Fyra koordinatorer

Fyra koordinatorer med lektorskompetens ansvarar för att utveckla och pröva modeller för praktiknära forskning. Koordinatorerna samordnar det operativa arbetet med uppbyggnad och behovsinventering i samarbete med RUCs verksamhetsutvecklare. En av koordinatorerna arbetar mot förskola och en koordinator arbetar mot grund- och gymnasieskola. Den tredje koordinatorn ansvarar för att utveckla och pröva en utlysningsmodell riktad till alla skolformer och den fjärde koordinatorn ansvarar för arbetet med förankring samt strategisk samverkan. Läs mer om koordinatorernas arbete i bloggen.

Arbetsgrupp

Delprojektets arbete genomförs av en arbetsgrupp som bland annat arbetar med att utveckla modeller för praktiknära forskning i enlighet med försöksverksamheten med ULF-avtal. Arbetsgruppen består av delprojektledare och biträdande delprojektledare samt av personerna nedan.

Läs mer om deras arbete och pågående praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt på följande länkar: 

Koordinator Förskola: Karin Alnervik

Koordinator Grund- och gymnasieskola: Anna Teledahl

Koordinator Utlysningar: Krister Persson

Koordinator Strategisk samverkan och förankring: Lena Öijen

RUC- Regionalt utvecklingscentrum: Urban Haglind

 

Delprojektledare

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: A1112

Ann Öhman

Biträdande delprojektledare

Lena Öijen

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Lena Öijen

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1107

Lena Öijen

Blogginlägg - Praktiknära forskning