Praktiknära forskning

Lärare i klassrum med lågstadieklass

Syftet med delprojektet "Praktiknära forskning" var att lärarutbildningen vid projektavslut skulle kännetecknas av en stark vetenskaplig grund. En stor del av delprojektets arbete har skett inom ramen för regeringens satsning på försöksverksamhet med praktiknära forskning som benämns ULF-avtal (Utbildning, Lärande, Forskning).

Samverkan

Regeringens satsning på praktiknära forskning syftar till att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola inom forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Målet är att forskningen i högre grad ska svara mot skolans behov.

Läs mer om regeringens satsning och ULF-avtal

Färgpennor i cirkelform med spetsarna inåt

Projekt inom praktiknära forskning

Nu pågår 21 olika projekt inom praktiknära forskning i samverkan med förskolor och skolor i regionen.

Fyra personer i arbetsmöte med post-it-lappar på whiteboard och datorskärm på bordet

Forskningsbaserad samverkan

Universitetet samverkar just nu med Region Örebro län och regionens kommuner kring forskningsbaserad skolutveckling.

En man med blå skjorta skriver under ett dokument

ULF-avtal

ULF är en nationell försöksverksamhet på uppdrag av regeringen. Målet är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola.

Handslag med blå bakgrund

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC samordnar forskningssamverkan mellan Örebro universitet och regionens förskole- och skolverksamheter.

Delprojektledare

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3209

Ann Öhman

Biträdande delprojektledare

Lena Öijen

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Lena Öijen

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1107

Lena Öijen