Pågående praktiknära forskningsprojekt

Just nu pågår praktiknära forskningsprojekt inom följande områden.

Förskola

Askersunds kommun: Bygga strukturer för kollegialt lärande inom en kommun

I detta praktiknära forskningsprojekt som syftar till kollegialt lärande är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) inledningsvis fokus för samarbetsmodellen. Genom ”SKUA” får förskolepersonalen kompetensutveckling som syftar till att utveckla arbetssättet med barnen. I det praktiknära forskningsprojektet kommer samverkansmodeller och former för samtal som kan bidra till kollegialt lärande och så småningom kollaborativ utveckling att lyftas och studeras utifrån förskolepersonalens beskrivningar.

Ansvarig forskare: Karin Alnervik
Profilsida: Karin Alnervik
E-post: This is an email address
Telefon: 019 303193Kumla kommun: Bygga strukturer för kollegialt lärande inom en förskoleenhet

Detta projekt bedrivs i samverkan med en förskoleenhet i Kumla. Det praktiknära forskningsprojektet har två syften som är sammanflätade. Dels att skapa samarbete för kollegiala kunskapsutvecklande strukturer inom enheten och dels att följa processen för hur utvecklingspedagoger (tillsammans med rektor och specialpedagog) utvecklar sitt pedagogiska uppdrag. Genom att utvecklingspedagoger kontinuerligt träffar kollegor i mindre grupper för att samtala om positiva situationer och utifrån dessa ställa fördjupande frågor kan en kollegial lärandekultur börja byggas och utvecklingspedagogernas roll i denna process beskrivas. 

Ansvarig forskare: Karin Alnervik
Profilsida: Karin Alnervik
E-post: This is an email address
Telefon: 019 303193Köpings kommun: Förskola i kontinuerlig utveckling: Fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Projektet bedrivs i samarbete med förskolor från två rektorsområden i Köpings kommun och syftar till att undersöka förskolans dokumentationspraktiker och hur dokumentation kan användas för systematiskt kvalitetsarbete. Genom att utgå ifrån frågor om vad, hur och varför dokumentationen genomförs är avsikten att urskilja nya angreppssätt till att utveckla förskolans kvalitet. I projektet deltar förskollärare och barnskötare från ett flertal förskolor som tillsammans med forskaren träffas i så kallade dialogseminarium månadsvis för att diskutera och reflektera över olika frågor relaterade till dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

Ansvarig forskare: Anne Lillvist
Profilsida: Anne Lillvist
E-post: This is an email address
Telefon 019 303469Laxå kommun: Hållbar och likvärdig förskola

Forskningsprojekt bedrivs i samverkan med förskolorna i Laxå kommun. Syftet med projektet är att skapa en likvärdighet med utgångspunkt i ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar undervisning för hållbar utveckling (UHU) och en strävan mot att åstadkomma en gemensam syn på barn och undervisningsbegreppet. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och lärande undersöks barns uppfattningar om och erfarenheter av UHU, vilket lärande som möjliggörs samt barns inflytande över utformningen och genomförandet av UHU.

Ansvarig forskare: Sara Frödén
Profilsida: Sara Frödén
E-post: This is an email address
Telefon 019 303439Lindesbergs kommun: Vardagsarbete i förskolan  - Yrkesroller i förskolan

Forskningsprojektet bedrivs i samverkan med ett rektorsområde i Lindesbergs kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan och syftar till att studera hur yrkesverksamma i förskolan beskriver sitt pedagogiska arbete mot bakgrund av vissa aspekter i förskolans läroplan. Utifrån frågorna: Var är vi? Vart är vi på väg? och Hur kommer vi dit vi har tänkt? samtalar pedagogerna om sitt vardagsarbete. Fokus för projektet är pedagogernas beskrivningar av ansvarsfördelning, yrkesroller och professionell yrkesutövning.  

Ansvarig forskare : Ingrid Granbom
Profilsida: Ingrid Granbom
E-post: This is an email address
Telefon 0520 223753

 

Grund- och gymnasieskola

Saltängsskolan och Centralskolan - Laxå kommun

På två av skolorna i Laxå kommun pågår under 2020 och 2021 ett projekt som både är verksamhetsutveckling och forskning. I syfte att utveckla verksamheten arbetar lärarna i lärargrupper där målet är att utveckla undervisningen med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. Sex lärare leder olika grupper av lärare som träffas regelbundet för att först identifiera något i undervisningen som man vill utveckla och sedan arbeta för att komma framåt och utveckla sin undervisning. De sex lärarna går samtidigt kursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser på universitetet med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. Tillsammans med forskaren Erik Andersson undersöker dessa sex lärare samtidigt utmaningar som det kollegiala arbetet innehåller. Detta forskningsprojekt har som syfte att identifiera utmaningar som lärledare kan ställas inför och utveckla verktyg för att möta dem. Kunskap om vilket stöd ledare för kollegiala lärprocesser kan behöva är viktigt för både skolverksamhet och forskning om kollegiala lärprocesser

Ansvarig forskare: Erik Andersson
Profilsida: Erik Andersson
E-post: This is an email address
Telefon: 019 303564Olaus Petriskolan – Örebro kommun

På Olaus Petriskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. I regelbundna träffar ska grupper av lärare utveckla sin undervisning med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. I samband med projektet arbetar de två forskarna Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg tillsammans med lärarna med att som en del av modellen för kollegialt lärande utforska olika sätt för lärare att dokumentera och granska sin egen undervisning. Forskningens syfte är att skapa ny kunskap om olika sätt att undersöka den egna undervisningen när målet är att genom kollegialt arbete utveckla den.

Ansvariga forskare: Marcus Sundhäll & Karin Rudsberg 
Profilsidor: Marcus Sundhäll, Karin Rudsberg
E-post: This is an email address, This is an email address
Telefon: 019 303391, 019 301327Klockarhagsskolan – Hällefors kommun

På Klockarhagsskolan i Hällefors ligger man i startgroparna för ett verksamhetsutvecklingsprojekt där man vill använda kollegialt arbete för att utveckla undervisningen i matematik. Man planerar att använda en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. En av lärarna på Klockarhagsskolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sin roll som ledare för det kollegiala arbetet. Arbetet kommer att starta hösten 2020 och då kommer lärarna tillsammans med forskarstudenten Frida Harvey undersöka hur ett inifrån drivet kollegialt lärande kan genomföras och etableras. Studien ingår i Fridas avhandlingsprojekt.

Ansvarig forskare: Frida Harvey
Profilsida: Frida Harvey
E-post: This is an email address
Telefon: 019 301413Viktoriaskolan – Örebro

På Viktoriaskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på att utveckla och etablera ett sätt att arbeta med kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. I regelbundna träffar ska grupper av lärare med utgångspunkt i en modell för kollegialt lärande (som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun) utveckla sitt ledarskap. Forskarna Erik Andersson, Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg arbetar tillsammans med lärarna för att undersöka hur en modell för kollegialt lärande kan anpassas och etableras på en skola och vilken roll de lärare som leder en sådan process kan ha.

Ansvariga forskare: Erik Andersson, Marcus Sundhäll & Karin Rudsberg
Profilsidor: Erik Andersson, Marcus Sundhäll & Karin Rudsberg
E-post: This is an email address, This is an email address, This is an email address
Telefon: 019 303564, 019 303391, 019 301327


Örebro kommun - Samverkan för inkluderande elevhälsa 

Syftet med projektet är att undersöka organisatoriska och innehållsliga aspekter av elevhälsofrågor med riktning mot en samverkande och inkluderande skola. Projektet avser att kritiskt granska, prova och sätta kunskaper kring elevhälsans hälsofrämjande arbete i ett lärandeperspektiv, samt utveckla och fördjupa kunskapen om samverkan mellan olika professioner i elevhälsoteam. För att bygga kunskap om elevhälsoteamens uppdrag och organisation studeras de multiprofessionella teamen genom deltagande observationer av elevhälsans olika professionsuppdrag och formandet av uppdraget i förhållande till skolans elevhälsofrågor. Det genomförs också intervjuer med de olika professionerna i elevhälsoteamen. Detta för att ta del av deras arbetssätt, kunskap och erfarenheter om möjligheter och dilemman med samverkan i elevhälsofrågor.

Det sammantagna syftet är således efter genomförda praktiknära studier i verksamheten genera, ny kunskap och som kan vara till nytta i verksamheten och i universitetsutbildningar. En stor del av projektets arbete sker inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning, som benämns ULF (Utveckling, Lärande och Forskning), och syftar till att utveckla och testa praktiknära forskningsmodeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän, som ska möta skolans behov.

Ansvariga forskare: Charlotta Pettersson och Karin Allard
Profilsidor: Charlotta Pettersson och Karin Allard
E-post: This is an email address, This is an email address
Telefon: 019 301386 (Charlotta), 019 303827 (Karin)

Utlysningar

Beviljade utvecklingsmedel 2020

Under hösten 2019 gjordes en utlysning av utvecklingsmedel inom ramen för ULF. Utlysningen gick ut till samtliga institutioner inom universitetet samt till regionens skolhuvudmän. Totalt fyra ansökningar kom in, varav tre har beviljats medel genom beslut 2020-01-31.

De projekt som beviljats medel är:

  • Samverkan om elevhälsofrågor – ett praktiknära projekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Projektansvarig är Charlotta Pettersson i samverkan med Socionomprogrammet, Örebro universitet samt Örebro kommun.

  • Digitalt undersökande i förskolans undervisning – hur kan det gå till? Projektansvarig är Karin Alnervik i samverkan med Leklustans förskola, Örebro kommun.

  • Dans för, av och med yngre barn. Utvecklandet av en modell för jämställd dansundervisning för 1-3-åringar i förskolan som innefattar användandet av digitala verktyg. Projektansvarig är Sara Frödén i samverkan med Mariebergs förskola, Örebro.


I samband med varje projektstart kommer avtal att skrivas mellan universitetet och den aktuella huvudmannen.


Aktiviteter under 2019

Under våren 2019 gjordes en utlysning om samverkan kring praktiknära forskning inom ramen för försöksverksamheten med ULF-avtal. Tre projekt beviljades medel i den första utlysningen. Dessa var:

  • Rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa. Projektansvarig är Marie Öhman, tillsammans med Susanna Geidne och Karl Jansson, och där samverkan sker med Alléskolan i Hallsberg. Läs mer här:  Artikel på oru.se om projektet och artikel från Sydnärkenytt om projektet.

  • Multilingual support for newly arrived adult migrants in ‘Swedish for immigrants’ learning environments. Projektansvarig är Oliver St John och samverkan i detta projekt sker med Campus Risbergska i Örebro. Läs mer om om projektet här 

  • Mixed Ability in English Classes: Ideals, Realities and Solutions. Projektansvarig Joseph Siegel i samverkan med Alléskolan, Hallsberg och Viktoriaskolan, Örebro.