Förskola i kontinuerlig utveckling: fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Projektet genomförs i samverkan med förskolor från två rektorsområden i Köpings kommun.

Projektet syftar till att undersöka förskolans dokumentationspraktiker och hur dokumentation kan användas för systematiskt kvalitetsarbete. Genom att utgå ifrån frågor om vad, hur och varför dokumentationen genomförs är avsikten att urskilja nya angreppssätt till att utveckla förskolans kvalitet. I projektet deltar förskollärare och barnskötare från ett flertal förskolor som tillsammans med forskaren träffas i så kallade dialogseminarium månadsvis för att diskutera och reflektera över olika frågor relaterade till dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

Ansvarig forskare: Anne Lillvist

Läs mer om Anne Lillvist på Förskoleforums webbplats

Pedagogisk dokumentation ur olika perspektiv

Projektet har uppmärksammats på Förskoleforum genom tre olika artiklar om pedagogisk dokumentation ur tre olika perspektiv. I artiklarna beskriver förskolepersonal, två rektorer och en forskare sina respektive erfarenheter av det praktiknära forskningsprojektet. 

Läs mer om förskolepersonalens perspektiv (pdf)

Läs mer om rektorernas perspektiv (pdf)

Läs mer om forskarens perspektiv (pdf)