Strategisk samverkan och förankring

Inom detta koordinatorsområde samlas arbetet med förankring samt strategisk samverkan. En inledande professorskartläggning har genomförts med syftet att undersöka hur gruppen professorer, som är knutna till lärarutbildningen, ser på ULF-avtalets definition på praktiknära forskning relaterat till universitets lärarutbildning respektive samverkansuppdrag. Kartläggningsresultaten baseras på elva intervjuer som genomfördes under maj-juni 2019.

Professorernas syn på ULF-avtal och praktiknära forskning: