Utlysningar - praktiknära forskning

Samverkan kring praktiknära forskning inom ULF (Utbildning, Lärande, Forskning)

På Örebro Universitet har man genom rektors strategiska satsning på Framtidens lärarutbildning och regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande och Forskning, läs mer om Regeringens satsning under Praktiknära forskning) beslutat sig för en unik satsning på samverkan kring praktiknära forskning riktad mot universitetet och Örebro läns skolhuvudmän. Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov”.

Mycket av den forskning som görs mot förskolor och skolor har inte haft ett primärt syfte att kunna användas i det praktiska yrkesutövandet, därför behövs den praktiknära forskningen både för att utveckla förskolans och skolans utbildning och för att utveckla lärarprofessionen. Detta beskrivs bland annat av Skolkommissionen som ”anser det viktigt att olika vägar prövas för att involvera lärare i forskning samt att resultat från forskning ska nå de yrkesverksamma” (SOU 2016:38 s. 148).

Förhållningssättet i denna typ av forskning beskrivs i regeringsuppdraget ULF som ”en symmetrisk och komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra. Detta innebär att representanter från skolor och förskolor, samt forskare vid Örebro universitet, tillsammans arbetar fram forskningsfrågor, empiri, arbetar med analys för att slutligen sammanställa material tillsammans. Detta sätt att arbeta tillsammans med forskning som också förhoppningsvis leder till verksamhetsutveckling innebär att nya modeller behöver prövas.

Aktiviteter under 2019

Under våren 2019 gjordes en utlysning om samverkan kring praktiknära forskning inom ramen för försöksverksamheten med ULF-avtal. Tre projekt beviljades medel i den första utlysningen. Dessa var:

  • Rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa. Projektansvarig är Marie Öhman, tillsammans med Susanna Geidne och Karl Jansson, och där samverkan sker med Alléskolan i Hallsberg.

  • Multilingual support for newly arrived adult migrants in ‘Swedish for immigrants’ learning environments. Projektansvarig är Oliver St John och samverkan i detta projekt sker med Campus Risbergska i Örebro.

  • Mixed Ability in English Classes: Ideals, Realities and Solutions. Projektansvarig Joseph Siegel i samverkan med Alléskolan, Hallsberg och Viktoriaskolan, Örebro.

Beviljade utvecklingsmedel 2020

Under hösten 2019 gjordes en utlysning av utvecklingsmedel inom ramen för ULF. Utlysningen gick ut till samtliga institutioner inom universitetet samt till regionens skolhuvudmän. Totalt fyra ansökningar kom in, varav tre har beviljats medel genom beslut 2020-01-31.

De projekt som beviljats medel är:

  • Samverkan om elevhälsofrågor – ett praktiknära projekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Projektansvarig är Charlotta Pettersson i samverkan med Socionomprogrammet, Örebro universitet samt Örebro kommun.

  • Digitalt undersökande i förskolans undervisning – hur kan det gå till? Projektansvarig är Karin Alnervik i samverkan med Leklustans förskola, Örebro kommun.

  • Dans för, av och med yngre barn. Utvecklandet av en modell för jämställd dansundervisning för 1-3-åringar i förskolan som innefattar användandet av digitala verktyg. Projektansvarig är Sara Frödén i samverkan med Mariebergs förskola, Örebro.

I samband med varje projektstart kommer avtal att skrivas mellan universitetet och den aktuella huvudmannen.

Utlysning av forskningsmedel våren 2020

Det finns nu en ny utlysning om forskningsmedel inom ramen för ULF och samverkan kring praktiknära forskning. Medel kan sökas av såväl skolhuvudmän/lärare som universitetsforskare i samverkan. Ansökan skall vara inlämnad senast 2020-06-01.

Mer information om utlysningen och mall för ansökan finns nedan:

Utlysning av forskningsmedel - Avser våren 2020.pdf

Mall för ansökan om forskningsmedel - Avser våren 2020.pdf

För dem som är intresserade att söka ULF-medel kommer Krister Persson och Urban Haglind vid två tillfällen ge information via Zoom om vad ULF innebär:

- 6 april 10:00 – 11:00 via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/595431500

- 17 april 13:00 – 14:00 via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/637465461

Ingen anmälan behövs för att delta.

Kommande utlysningar inom ULF och praktiknära forskning.

Utlysning av utvecklingsmedel öppnar preliminärt 1 oktober 2020 och ansökningar ska vara inkomna 16 december 2020.

Utlysning av forskningsmedel öppnar preliminärt 1 mars 2021 och ansökningarna ska vara inkomna 1 juni 2021. Denna utlysning sker med följande förbehåll. Höstens utlysning av utvecklingsmedel kommer att genomföras som tidigare år. Det är däremot osäkert vad som gäller för utlysningen av forskningsmedel våren 2021. Den osäkerhet kring universitetets ekonomiska förutsättningar som följer av Coronapandemin gör att universitetsledningen i nuläget inte kan fatta beslut om användningen av forskningsmedel för Framtidens lärarutbildning.

 

Kontakt

Krister Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Krister Persson

E-post:

Telefon: 019 301032

Rum: A1105

Krister Persson

Blogginlägg: Utlysningar - praktiknära forskning