This page in English

Samverkan för att främja skolnärvaro (avslutat)

Bilden visar åtta områden som främjar ökad skolnärvaro

Syftet med delprojektet är att med utgångspunkt i aktuell forskning och i nära samarbete med yrkesverksamma inom olika professioner med skolan som arbetsfält utveckla ett nytt valbart disciplinöverskridande kurspaket om samverkan för att främja skolnärvaro och måluppfyllelse. Kurspaketet riktar sig till studenter inom lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar såväl som praktiker med skolan som arbetsfält, innehållande kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Delprojektet drivs inom kontexten av Framtidens Lärarutbildning och sker i nära samarbete mellan företrädare för socionomprogrammet, lärar- och specialpedagogprogrammen vid Örebro universitet samt Region Örebro län.

Bakgrund

Skolavbrott har aktualiserats som en stor samhällsutmaning det senaste decenniet (Skolverket 2008; Skolverket 2010; Skolinspektionen 2016; SOU 2016:94). Att elever inte fullföljer sina studier innebär inte bara en förlust för individen själv i form av sämre möjligheter och framtidsutsikter, utan också ett misslyckande för skolan och en förlust för samhället i stort. Forskning visar att unga som hoppar av skolan i större utsträckning blir arbetslösa, hamnar utanför arbetsmarknaden under längre perioder, har sämre ekonomi och tenderar att få sämre fysisk och mental hälsa, samt tenderar i större utsträckning att hamna i brottslighet eller utanförskap. Sammantaget tenderar det inte bara att leda till individuella konsekvenser utan det är också associerat med sociala kostnader i form av ökande behov av välfärd (Owens, 2004).

Skolavbrott är således inte bara ett utbildningsrelaterat, utan också ett socialt problem och som sådant kräver det ett brett, interdisciplinärt angreppssätt som inte bara beaktar de utbildningsvetenskapliga/pedagogiska aspekterna, utan också dess sociala, ekonomiska, psykologiska och hälsomässiga förutsättningar och konsekvenser (Johansson, 2019).

För att bryta den negativa utvecklingen där en stor andel unga flickor och pojkar inte klarar av sina studier är det angeläget att framtidens pedagoger, personal inom elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och rektorer och andra berörda professioner har fördjupade kunskaper om riskfaktorer för skolavhopp och hur dessa kan påverkas.

Delprojektets övergripande pedagogiska- och specialpedagogiska ingång är skolans inkluderande uppdrag, dvs att skolan har i uppdrag att möta alla elever socialt och kunskapsmässigt oavsett bakgrund och eventuella skolsvårigheter och att stödja dem i deras lärande på det sätt som krävs för att de ska utvecklas så långt som möjligt och uppnå kunskapskraven. Skolan har ett långtgående kompensatoriskt uppdrag (Skollagen 2010:800). En del av det arbetet genomförs av lärare och en del av skolans elevhälsoteam, ett interprofessionellt stödteam som arbetar hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla elevers utveckling och lärande. Elevhälsoteam formar sitt arbete i förhållande till vilka elevhälsofrågor som är aktuella på skolan, exempelvis främjande och förebyggande arbete kring skolnärvaro och skolavbrott. Därför vill delprojektet utveckla ett nytt valbart disciplinöverskridande kurspaket om samverkan för att främja skolnärvaro och måluppfyllelse som riktar sig till studenter inom lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar såväl som praktiker med skolan som arbetsfält.

Läs mer om Laila Berglunds projekt på Social Impact Lab som har fortsatt att utvecklas inom det här delprojektet:

https://www.oru.se/samverkan/innovation-och-ideutveckling/social-impact-lab/tidigare-deltagare/laila-berglund/

Läget i delprojektet juni 2020

Under vårterminen utformades och genomfördes två test-workshops tillsammans med inbjudna intresserade professionella (lärare, kuratorer, specialpedagoger och socialpedagoger) och studenter från socionom- och specialpedagogprogrammen. Från början var det tänkt att dessa skulle hållas IRL, men pga. Covid-19-restriktionerna fick de genomföras digitalt - se inbjudan här: Inbjudan - Workshop på digital plattform 4 eller 5 maj 2020.pdf. Workshopen hölls som ett första steg i att testa och utveckla de moment som är tänkta att ingå i den framtida slutprodukten. De inledande workshopsen fokuserade på ett antal konkreta fallbeskrivningar och syftade till att låta deltagarna närma sig problematiken med problematisk skolfrånvaro och skolavhopp med en viss systematik och ett vetenskapligt förhållningssätt. Under workshop fick de ringa in elevernas problemsituation, identifiera centrala aspekter, samt formulera undersökningsbara frågor som kunde vara relevanta för att försöka skapa en plan för att kunna åstadkomma förändring. Som stöd för att kunna närma sig och diskutera de olika fallen fick deltagarna ta del av ett antal stödfrågor samt begreppen tillit, motivation och trygghet. Erfarenheterna från våra test-workshop var goda och gav god input till det fortsatta arbetet. Deltagarna var nöjda och önskade sig ännu mer tid till detta, vilket bådar gott inför det fortsatta arbetet.

Inom ramen för projektet finns också ett samarbete med det pedagogiska utvecklingsprojektet Att samverka över professionsgränserna, vilket syftar till att studenter på specialpedagogiska-, ämneslärar- och socionomprogrammen redan under sin universitetsutbildning ges möjlighet att utveckla handlingskompetens i att samverka med andra professioner inom skola i elevhälsofrågor.

Nyhetsartikel om interprofessionell samverkan:

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/framtidens-larare-och-socionomer-ovar-tillsammans--for-att-kunna-hjalpa-fler-unga/

Blogginlägg om interprofessionell samverkan:

https://framtidenslararutbildning.wordpress.com/2020/02/21/framtiden-gemensamma-workshops-med-case/

Under hösten kommer det konkreta arbetet med workshops fortskrida. Det konkreta innehållet i de workshops som ska hållas är under utveckling och alla moment som ska inkluderas utvecklas gemensamt i teamet. Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i en modell över centrala inslag i arbetet med att förebygga och främja skolnärvaro samt att upptäcka, åtgärda och följa upp problematisk skolfrånvaro och skolavbrott.

Under hösten planeras fyra workshops relaterade till följande teman:

  • Early warning system
  • Bemötande och relationer
  • Elevers delaktighet
  • Organisatoriska förutsättningar, styrkedjor och interprofessionell samverkan

 

Ansvarig

Björn Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Björn Johansson

E-post:

Telefon: 019 303502

Rum: L2363

Björn Johansson