Bakgrund och aktiviteter

Nio gula post-it-lappar på en vägg med en hand som sätter upp den sista lappen

Här kan du läsa mer om bakgrunden till delprojektets uppkomst samt genomförda aktiviteter.

Bakgrund till delprojektets uppkomst

Skolavbrott är en stor samhällsutmaning

Skolavbrott har aktualiserats som en stor samhällsutmaning det senaste decenniet (Skolverket 2008; Skolverket 2010; Skolinspektionen 2016; SOU 2016:94). Att elever inte fullföljer sina studier innebär inte bara en förlust för individen själv i form av sämre möjligheter och framtidsutsikter, utan också ett misslyckande för skolan och en förlust för samhället i stort. Forskning visar att unga som hoppar av skolan i större utsträckning blir arbetslösa, hamnar utanför arbetsmarknaden under längre perioder, har sämre ekonomi och tenderar att få sämre fysisk och mental hälsa, samt tenderar i större utsträckning att hamna i brottslighet eller utanförskap. Sammantaget tenderar det inte bara att leda till individuella konsekvenser utan det är också associerat med sociala kostnader i form av ökande behov av välfärd (Owens, 2004).

Brett angreppsätt och fördjupade kunskaper behövs

Skolavbrott är således inte bara ett utbildningsrelaterat, utan också ett socialt problem och som sådant kräver det ett brett, interdisciplinärt angreppssätt som inte bara beaktar de utbildningsvetenskapliga/pedagogiska aspekterna, utan också dess sociala, ekonomiska, psykologiska och hälsomässiga förutsättningar och konsekvenser (Johansson, 2019).

För att bryta den negativa utvecklingen där en stor andel unga flickor och pojkar inte klarar av sina studier är det angeläget att framtidens pedagoger, personal inom elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och rektorer och andra berörda professioner har fördjupade kunskaper om riskfaktorer för skolavhopp och hur dessa kan påverkas.

Skolans inkluderande uppdrag

Delprojektets övergripande pedagogiska och specialpedagogiska ingång är skolans inkluderande uppdrag, dvs att skolan har i uppdrag att möta alla elever socialt och kunskapsmässigt oavsett bakgrund och eventuella skolsvårigheter och att stödja dem i deras lärande på det sätt som krävs för att de ska utvecklas så långt som möjligt och uppnå kunskapskraven. Skolan har ett långtgående kompensatoriskt uppdrag.

En del av det arbetet genomförs av lärare och en del av skolans elevhälsoteam, ett interprofessionellt stödteam som arbetar hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla elevers utveckling och lärande. Elevhälsoteam formar sitt arbete i förhållande till vilka elevhälsofrågor som är aktuella på skolan, exempelvis främjande och förebyggande arbete kring skolnärvaro och skolavbrott.

Därför vill delprojektet utveckla ett nytt valbart disciplinöverskridande kurspaket om samverkan för att främja skolnärvaro och måluppfyllelse som riktar sig till studenter inom lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar såväl som praktiker med skolan som arbetsfält.

Genomförda aktiviteter våren 2020

Två digitala workshops

Under vårterminen 2020 utformades och genomfördes två test-workshops digitalt tillsammans med inbjudna intresserade professionella (lärare, kuratorer, specialpedagoger och socialpedagoger) och studenter från socionom- och specialpedagogprogrammen. 

Workshopen hölls som ett första steg i att testa och utveckla de moment som var tänkta att ingå i den framtida slutprodukten. De inledande workshopsen fokuserade på ett antal konkreta fallbeskrivningar och syftade till att låta deltagarna närma sig problematiken med problematisk skolfrånvaro och skolavhopp med en viss systematik och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Under denna workshop fick de ringa in elevernas problemsituation, identifiera centrala aspekter, samt formulera undersökningsbara frågor som kunde vara relevanta för att försöka skapa en plan för att kunna åstadkomma förändring. Som stöd för att kunna närma sig och diskutera de olika fallen fick deltagarna ta del av ett antal stödfrågor samt begreppen tillit, motivation och trygghet. Erfarenheterna från våra test-workshop var goda och gav god input till det fortsatta arbetet. Deltagarna var nöjda och önskade sig ännu mer tid till detta.

Samarbete med utvecklingsprojektet "Att samverka över professionsgränserna"

Inom ramen för delprojektet har det också funnits ett samarbete med det pedagogiska utvecklingsprojektet "Att samverka över professionsgränserna". Det projektet syftar till att studenter på specialpedagogiska programmet samt ämneslärar- och socionomprogrammet redan under sin universitetsutbildning ges möjlighet att utveckla handlingskompetens i att samverka med andra professioner inom skola i elevhälsofrågor.

Genomförda aktiviteter hösten 2020

Fyra workshops

Under hösten 2020 fortsatte det konkreta arbetet med workshops. Det konkreta innehållet i dessa workshops utvecklades gemensamt i teamet. Utvecklingsarbetet tog sin utgångspunkt i en modell över centrala inslag i arbetet med att förebygga och främja skolnärvaro samt att upptäcka, åtgärda och följa upp problematisk skolfrånvaro och skolavbrott.

Totalt genomfördes fyra workshops relaterade till följande teman:

  • early warning system
  • bemötande och relationer
  • elevers delaktighet
  • organisatoriska förutsättningar, styrkedjor och interprofessionell samverkan.