Praktiknära forskning i förskola

Barnhänder på en datorpadda

Här kan du läsa mer om de olika passen inom det tematiska spåret Praktiknära forskning i förskola.

Introduktion av Karin Alnervik

Lektor Karin Alnervik inleder spåret Praktiknära forskning i förskola 10.10–10.40.  I sin presentation lyfter hon fram möjligheter och utmaningar med att bedriva praktikutvecklande forskning i samverkan mellan förskolepersonal, verksamhetschefer och forskare. Hon ger också exempel på hur praktiknära forskning kan integreras i lärarutbildningen.  

Under de efterföljande passen i spåret hittar du presentationer som med utgångspunkt i erfarenheter från praktiknära forskningsprojekt bjuder in till diskussion om bland annat etiska dilemman, forskarens olika positioner samt konkreta exempel på praktikutveckling.

Spåret innehåller följande pass

Forskarens olika roller i praktiknära forskning – expert eller medforskare?

15 mars 10.50–11.30 

Presentationen baseras på mångåriga erfarenheter från skilda praktiknära forskningsprojekt i skola och förskola. Den utgår från ett kapitel i en ny antologi om praktiknära forskning: Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi.

I presentationen problematiseras hur forskare utifrån upplevda förväntningar tillskriver sig själv och tillskrivs olika roller som varierar under tiden som ett praktiknära forskningsprojekt pågår. Sju olika roller som kopplas till frågor om makt presenteras: expert, kontrollant, utvärderare, utvecklingsledare, inspiratör, terapeut och medforskare. Vidare diskuteras hur dessa roller påverkas av om det är ledning, personal eller forskaren själv som tagit initiativ till och är ansvarig för utvecklingsarbetet.

Medverkande är Sara Frödén från Örebro universitet.

Boken som verktyg för samarbete i en mångkulturell förskola

15 mars 11.40–12.20 

Föreläsningen utgår från ett praktiknära forskningsprojekt om flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet med projektet är att utveckla en modell för samarbete med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. I föreläsningen presenterar vi utvecklingsarbetet med olika former av läsning i förskolan. Ni får även ta del av metoder, undervisningsstrategier och vardagliga literacyhändelser från förskolans praktik.

Medverkande är Martina Norling från Örebro universitet tillsammans med Ingela Boman, Maria Bobeck, Sonia Albayrak och Linda Alan, förskollärare på Gunghästens förskola i Örebro.

Läs mer om projektet Läspraktiker och samarbete mellan förskolepersonal och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats

Etiska dilemman – om utmaningar och strategier i praktiknära forskning

15 mars 13.20–14.00 = INSTÄLLT

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av ett seminarium om etik i praktiknära forskning. Den baseras på mångåriga erfarenheter från olika praktiknära forskningsprojekt inom förskola. Innehållet utgår från ett kapitel i en ny antologi om praktiknära forskning: Från forskningsetiska principer i praktiknära forskning till en praktiknära etik?

I presentationen fokuserar vi på olika case med etiska dilemman som kan uppstå i praktiknära forskning och möjliga strategier för att förhålla sig till dessa etiska utmaningar.

Medverkande är Anne Lillvist från Örebro universitet.

Larvigt lärorikt med digitalt och analogt

15 mars 14.10–14.50 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en frågestund om hur digital teknik kan bidra till en meningsskapande och kreativ undervisning i förskolan. Föreläsningen baseras på resultatet av det praktiknära forskningsprojektet Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön.

Under presentationen belyser vi hur estetiska uttrycksätt kan kombineras, breddas och fördjupas av digitala verktyg. Vi samtalar också kring möjligheter och utmaningar med att använda av digital teknik i förskolan och vikten av att göra på många olika sätt i undervisningen.

Medverkande är Linnea Berntsson, Mia Derenbäck och Malin Hörlin Andersson från Leklustans förskola i Örebro.

Läs mer om projektet Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats

Förskoleforskare funderar – om engagemang för och utmaningar med praktikutvecklande forskning

15 mars 15.10–15.50 

Presentationen ges i form av ett panelsamtal med fem forskare om praktikutvecklande forskning inom förskolan. Under samtalet diskuteras dels våra erfarenheter och kunskaper genom forskningen, dels hur dessa erfarenheter och kunskaper kan komma förskollärarutbildningen till del. 

På Örebro universitet har vi haft förmånen att vara en grupp av förskoleforskare som arbetat med praktikutvecklande forskning i förskolan. Vi har haft kontinuerliga möten för att samtal om våra erfarenheter och forskningsresultat i syfte att utveckla förskollärarutbildningen. Tillsammans med er konferensdeltagare kommer vi att fortsätta detta samtal som en avslutande del på "förskolespåret".

Medverkande är Karin Alnervik, Sara Frödén, Anne Lillvist, Martina Norling och Hanna Thuresson från Örebro universitet.

Läs mer om våra praktiknära forskningsprojekt inom förskola