Praktiknära forskning i skola

Fem datorer på ett bord

Här kan du läsa mer om de olika passen i det tematiska spåret Praktiknära forskning i skola.

Introduktion av Inger Eriksson

Professor Inger Eriksson inleder spåret Praktiknära forskning i skola 10.10–10.40. I sin presentation lyfter hon fram möjligheter och utmaningar med att bedriva praktikutvecklande forskning i samverkan mellan forskare och personal från grundskola, gymnasieskola och komvux. Hon ger också exempel på hur praktiknära forskning kan integreras i lärarutbildningen genom exempelvis examensarbeten.  

Under de efterföljande passen i spåret hittar du presentationer som med utgångspunkt i erfarenheter från praktiknära forskningsprojekt bjuder in till erfarenhetsutbyte om bland annat skol- och undervisningsförbättring. Du får även möjlighet att diskutera den faktiska skillnaden som praktikutvecklande forskning kan göra för att öka förutsättningarna för elevers lärande och utveckling. 

Spåret innehåller följande pass

Flerspråkigt stöd genom språkstödjare - från utmaningar till utvecklingsmöjligheter

15 mars 10.50–11.30 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en dialog om flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom svenska för invandrare (sfi). Föreläsningen baseras på resultatet av det praktiknära forskningsprojektet Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom sfi. Under dialogen diskuteras möjligheter och utmaningar med ett flerspråkigt stöd.

Med en övertygelse om att en användning av modersmålet främjar vuxna sfi-elevers andraspråksinlärning på studieväg 1, tog ett arbetslag på sfi i Örebro kommun in språkstödjare i undervisningen. Att utarbeta nya pedagogiska roller och att samordna klassrumsinteraktionen mellan lärare och språkstödjare visade sig dock vara utmanande. Exempelvis blev frågan om när och hur elevernas modersmål kan användas som resurs inom svenska som andraspråksinlärning ett kritiskt område att undersöka. Då initierades ett praktiknära forskningsprojekt tillsammans med Örebro universitet. Syftet var att utveckla arbetssätt och pedagogiska kompetenser hos både lärare och språkstödjare, för att på så sätt förbättra elevernas inlärningsmöjligheter.

Medverkande är Oliver St John från Örebro universitet och Julia Myllylä från sfi i Örebro kommun.

Läs mer om projektet Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom sfi

Språkideologi och svenskundervisning på högstadiet – modell för svensklärares reflektioner

15 mars 11.40–12.20 

Inledningsvis ges en presentation av en analys utifrån ett behov som svensklärare i årskurs 7–9 har identifierat i sin praktik:

  • Hur kan vi diskutera och problematisera hur språk presenteras i vår undervisning?
  • Vad kan språk vara?
  • Vad svarar vi till exempel på frågan om varför elever ska lära sig något om grammatik?
  • Varför språkhistoria?

Den efterföljande gruppdiskussionen har fokus på hur så kallade språkideologier uttrycks medvetet eller omedvetet genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter eller artefakter. Vi vill framför allt diskutera hur man kan utveckla en hållbar och generaliserbar modell för svensklärares reflektioner kring språkideologi och svenskundervisning.

Medverkande är Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk från Örebro universitet.

Läs mer om projektet Språkideologier i text och rum på högstadiet

Läs artikel om projektet på Pedagog Örebros webbplats

Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor

15 mars 13.20–14.00 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av ett seminarium om rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i ämnet Idrott och hälsa. Innehållet baseras på mångåriga erfarenheter från olika praktiknära forskningsprojekt och från ett kapitel i en ny antologi om praktiknära forskning: Samverkan – en forskares och en lärarstudents erfarenheter.

Idrott och hälsa har visat sig vara ett ämne där lärare ställs inför många didaktiska utmaningar i mötet med den mångkulturella skolan. Idrottslärare på Alléskolan i Hallsberg har uppmärksammat att särskilt nyanlända flickor kan ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen på grund av brister i grundmotoriska färdigheter. Lärarna startade därför ett pilotprojekt som kallas för ”den praktiska stödstugan”. Med fokus på träning av motoriska färdigheter är ambitionen att stärka nyanlända flickors utveckling och lärande, och därmed deras möjligheter till ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa.

Medverkande är Lisa Broadley och Maria Wahlström från Alléskolan samt Ida-Lie Heljeberg, alumn från Örebro universitet.

Läs mer om projektet Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor

Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring

15 mars 14.10–14.50 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en frågestund. Med utgångspunkt i praktiknära forskning inom områdena skolförbättring, pedagogiskt ledarskap och lärares professionella lärande presenteras konceptet kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring. Bland annat uppmärksammas betydelsen av en helhetsidé och att ständigt ta ställning till vad som bör utmärka en god utbildning och undervisning samt varför problem i den lokala skolpraktiken bör vara drivkraften i det kollegiala lärandet inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Presentationen lyfter även fram lämpliga modeller för att lyckas med kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring som stärker alla elever och där eleverna är delaktiga i förbättringsarbetet.

Medverkande är Erik Andersson från Örebro universitet.

Läs mer om kollegialt lärande

Tidskriften Utbildning & Demokrati och dess relevans för lärarutbildningen

15 mars 15.10–15.50 

Presentationen ges i form av en kort inledande introduktion till den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Därefter följer ett samtal mellan den redaktionella samordnaren och en gästredaktör för ett temanummer av tidskriften. Samtalet baseras på ett temanummer om hållbar inkludering som gavs ut av tidskriften under 2021, då tidskriften firade sitt 30-årsjubileum.

I presentationen ges exempel på olika teman som genom åren behandlats i tidskriften och som har varit viktiga för aktuella didaktiska och utbildningspolitiska frågor, såsom skolans juridifiering, förhållande till marknadsprocesser och PISA-tester. Under samtalet diskuteras vikten av tidskriften och dess forskning för lärarutbildningen, exemplifierat genom ett aktuellt temanummer om hållbar inkludering i skolan.

Medverkande är Andreas Bergh och Anette Bagger från Örebro universitet tillsammans med Eva Hultin från Högskolan Dalarna.

Läs mer om tidskriften Utbildning & Demokrati