This page in English

Din studieguide

En manlig och en kvinnlig student som sitter vid ett bord

I den här studieguiden hittar du information som är viktig att känna till oavsett vilken kurs eller vilket program du går. Det handlar om vår pedagogiska grundsyn, akademiskt skrivande, stöd för dig som har en funktionsnedsättning, examinationer, fusk, studieuppehåll och studieavbrott.

I våra kursplaner och andra kursspecifika vägledande dokument, till exempel kursguider och kurshandledningar, hittar du information om de kurser som du läser.

Vår pedagogiska grundsyn

Vi är säkra på att du tar ansvar för ditt eget lärande och vi satsar på både fysiska och digitala utbildningsmiljöer för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina studier.

Vår undervisning grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsanknytningen i våra utbildningar är stark och våra forskare engagerar sig aktivt i undervisningen och i utformningen av din utbildning.

Vi erbjuder en mängd läraktiviteter inom de kurser du läser och du har ett ansvar för att ta del av dessa aktiviteter. Om du inte deltar i läraktiviteterna behöver du, på egen hand, informera dig om vad som tagits upp.

Vi vill att du visar respekt för både studiekamrater och lärare när du studerar hos oss.

Här kan du läsa mer om universitetets pedagogiska grundsyn.

Om du behöver hjälp med ditt akademiska skrivande

Medan du studerar hos oss kommer du att läsa och skriva många texter. Hos Akademiskt skrivcentrum på universitetsbiblioteket kan du ställa frågor om lässtrategier, källanvändning, struktur och språk. Du är välkommen till oss, oavsett i vilken fas av skrivprocessen du befinner dig eller hur länge du har studerat på universitetet. Vi utgår från dina behov och ger dig verktyg som gör att det blir enklare för dig att skriva akademiska texter och att förstå det du behöver läsa.

Här kan du läsa mer om stödet hos Akademiskt skrivcentrum.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd

Om du har en dokumenterad och varaktig funktionsnedsättning som är ett hinder i dina studier kan du ansöka om pedagogiskt stöd. En varaktig funktionsnedsättning kan vara till exempel dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser, hörsel- och synnedsättningar, nedsatt rörelseförmåga, psykisk ohälsa eller andra varaktiga sjukdomstillstånd.

Hos oss samordnas det pedagogiska stödet av Funka, och på Funkas sida på universitetets webb kan du läsa mer om vem som kan få pedagogiskt stöd och hur man ansöker om det.

Det stöd du kan få på universitetet ser ofta annorlunda ut än det stöd du har fått i grundskolan och på gymnasiet. Du kan till exempel få anpassningar vid tentamen, stöd med föreläsningsanteckningar och hjälp med struktur och planering.

Det är många som ansöker om stöd från Funka och väntetiderna för att få träffa handläggare kan vara långa. Därför är det bra om du ansöker om stöd i så god tid som möjligt innan du ska börja dina studier.

Du kan läsa mer om stödet du kan få av Funka här

Om examinationer

Vid Örebro universitet genomförs examinationerna alltid enligt den senaste versionen av en kursplan. Om du läser en kurs, men inte slutför kursens samtliga examinationer med godkänt resultat den aktuella terminen, kan du vid senare tillfällen behöva examineras med en eller flera andra examinationsformer för att visa att du har uppnått kursens mål.  Om du ska genomföra en omexamination behöver du därför kontakta administrationen vid den institution du har läst, i god tid, för att få veta om och när du kan anmäla dig till examinationen.

Du kommer att examineras på olika sätt under din utbildning. Inför varje examinationstillfälle behöver du ta reda på vad som gäller för examinationen du ska göra. Informationen finns i den senaste versionen av kursplanen och i andra kursspecifika vägledande dokument, till exempel kursguider och kurshandledningar.

Några av de vanligaste sätten att examinera är

 • salstentamen
 • hemtentamen
 • seminarier av olika slag
 • muntliga redovisningar
 • laborationer
 • skriftliga inlämningar.

Några regler som alltid gäller för salstentamen:

 • Det är obligatorisk anmälan och det är du som ska ta reda på när anmälningsperioden är öppen.
 • Du måste ha med dig en giltig identitetshandling.
 • Du ska följa de regler som universitetet har för tentamen.

Mer om regler för tentamen hittar du här.

Generella regler kring examinationer hittar du här.

Om fusk och störande beteende

Du måste hålla dig till de regler som styr verksamheten vid Örebro universitet. Det innebär bland annat att fusk och störande beteende kan leda till disciplinära åtgärder, som till exempel en varning eller avstängning.

Om du är osäker på vad som gäller är det viktigt att du alltid frågar.

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) är fusk när studenten med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda när en studieprestation ska bedömas. Enligt lagen räcker det att en student har försökt fuska för att universitetet ska kunna använda disciplinära åtgärder.

Genom att plagiera, det vill säga ta någon annans prestation, gör du dig skyldig till stöld. Om du vill använda dig av någon annans prestation måste du alltid ange källan korrekt.

Fusk kan vara att

 • använda hjälpmedel som inte är tillåtna vid en tentamen, till exempel otillåtna anteckningar och lappar.
 • samarbeta med andra vid individuella examinationer
 • kopiera svar från en tidigare examination och använda dem i din egen
 • använda hela eller delar av andras arbeten och få det att framstå som om det vore dina egna. Det kan vara texter, diagram och tabeller från böcker, internet eller datorprogram.

Här kan du läsa mer om fusk och disciplinärenden.

Om studieuppehåll och studieavbrott

Om du, under en eller två terminer, behöver vara frånvarande från dina studier kan du ansöka om att få ett studieuppehåll. Det innebär att du får en garanterad möjlighet att fortsätta dina studier efter uppehållet. Du måste ha särskilda skäl för att få studieuppehåll. Det kan till exempel vara sociala skäl, medicinska skäl eller handla om vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Om du avviker från studierna utan att ha ett beviljat studieuppehåll så betraktas det som ett studieavbrott och då har du inte längre kvar en garanterad plats på utbildningen. I vissa fall kan du ändå få möjligt att återuppta studierna, men då är det endast i mån av plats. Det är den institution du läser vid som hanterar både studieuppehåll och studieavbrott.

Här kan du läsa mer om studieuppehåll och studieavbrott.

Om rätten till en god arbetsmiljö

Du som student på Örebro universitet ska enligt universitetets arbetsmiljöpolicy (2016-02-01, Dnr 1.2.1-00503/2016) erbjudas en modern och attraktiv studieplats där du har en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innebär att utbildningen ska vara inspirerande, säker, utvecklande och tillåtande samt fri från diskriminering och trakasserier. Om tillbud sker eller en olycka inträffar ska du anmäla detta.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljö, tillbud och olyckor