Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län

Flätade färgband symboliserar samverkan

Forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) genomfördes i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och regionens kommuner. I projektet samverkade forskare från Örebro universitet med regionens skolchefer och verksamhetschefer samt tjänstemän och politiker. Målet med projektet var att utveckla hållbar samverkan mellan ingående parter kring forskningsbaserad skolutveckling med fokus på skolhuvudmannanivån.

Syfte med FoU-projektet

Syftet med utvecklingsdelen av FoU-projektet var att skapa en gemensam regional helhetsbild och att ta fram handlingsplaner för hållbar forskningsbaserad skolutveckling. Syftet med forskningsdelen var att undersöka hur ett samfinansierat utvecklingsprojekt kan styras och organiseras så att arbetet leder till hållbar forskningsbaserad skolutveckling.

FoU-projektet genomfördes inom ramen för regeringens försöksverksamhet med ULF-avtal (Utbildning, Lärande, Forskning).

Läs mer om ULF-avtal

Aktiviteter och tidsplan

FoU-projektet genomfördes under 2021 i samarbete med den kollegiala lärprocessen ”Att leda forskningsbaserad skolutveckling – regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer” som drevs av RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet.

Läs mer om projektets aktiviteter och tidsplan (pdf)

Läs mer om lärprocessen Att leda forskningsbaserad skolutveckling