This page in English

Forskningsprojekt

PAC-Risk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2022

Kontaktperson

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att identifiera potentiellt toxiska polycykliska aromatiska föreningar (PAC) samt ge en ökad kunskap om ämnenas toxiska mekanismer, förekomst och sammansättning i miljön.

Det finns ett uttalat behov av förbättrade och tillämpbara analysmetoder för att bedöma förekomsten av PAC och deras effekter på människa och miljö. Nuvarande riskbedömningsmetodik för områden förorenade med PAC saknar verktyg för en heltäckande bild av föroreningssituationen. Trots att PAC existerar som komplexa blandningar av tusentals ämnen så baseras dagens metodik på kemisk analys av 16 prioriterade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Detta innebär att de flesta PAC är okända och därmed även riskerna för människa och miljö.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla och tillämpa en effektbaserad metodik som inkluderar robusta och känsliga kemiska- och bioreporterbaserade analysmetoder för screening av PAC i förorenade områden, såsom jord, sediment, vatten eller byggnader och i återvunnet material såsom gummipellets från gamla däck. Utveckling av analysverktyg som förmår bedöma de faktiska kemiska riskerna med PAC-förorenade områden och återvunnet material, kan bidra till bättre beslutsunderlag för saneringsåtgärder och möjliggöra en hållbar återvinning av material.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen