Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet

Vid Örebro universitet bedrivs en rad högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt. Det gäller dels projekt förlagda till Högskolepedagogiskt centrum, dels projekt som initieras och utförs av lärare och forskare på universitetets institutioner och som finansieras av fakultetsnämnderna.

Syftet med skriftserien Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet är att erbjuda en enkel och tillgänglig publikationskanal för dem som bedriver högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt vid lärosätet och att på så vis stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande i högre utbildning.

Fördelarna med en skriftserie är flera. För det första uppmuntrar den till tydlig dokumentation av en viktig del av universitetets verksamhet som annars sällan synliggörs. För det andra innebär skriftserien att ny kunskap om högskolepedagogik och ämnesdidaktik görs tillgänglig både inom och utom universitetet. För det tredje erbjuder skriftserien, med sin redaktion och sin kollegiala granskning, en kvalitetssäkring vad gäller rapporter från universitetets högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsarbete. För det fjärde kan skriftserien som publikationskanal hjälpa den enskilde medarbetaren i dennes pedagogiska meriteringsprocess. För det femte kan skriftserien bidra till att sprida kunskap om Örebro universitets högskolepedagogiska satsning och visa att högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk utveckling är ett prioriterat område vid universitetet.

Rapporternas innehåll

Skriftseriens rapporter kan behandla såväl praktiska som teoretiska frågor inom områdena högskolepedagogik och ämnespedagogik och utformas på olika sätt. Rapporterna ska dock förhålla sig till kunskapsläget inom dessa områden och på något sätt bidra till deras utveckling, något som säkerställer och tydliggör att universitetets pedagogiska och didaktiska utvecklingsarbete vilar på vetenskaplig grund. Rapporterna ska också ha ett innehåll som kan vara av intresse även för lärare och forskare utanför ett specifikt ämne. På så vis kan rapporterna främja ett kunskapsutbyte mellan olika ämnen inom universitetet och ge upphov till nya tankar och idéer om undervisning och lärande i högre utbildning.

Rapporternas format

Rapporterna publiceras elektroniskt i form av öppen tillgång (open access) på hemsidan för Högskolepedagogiskt centrum. De skrivs i en särskild mall och omfattar i normalfallet 4000 till 8000 ord. Tanken är att författarna, om de vill, senare ska kunna utveckla sina rapporter till texter som kan publiceras i andra format (t.ex. som vetenskapliga artiklar eller bokkapitel). Skriftserien kan därför betraktas som en serie av arbetsrapporter.

Rapporternas målgrupper

När det gäller författare riktar sig skriftserien framför allt till lärare och forskare som bedriver av universitetet finansierade högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, lektorer med högskolepedagogisk inriktning samt pedagogiska utvecklare vid universitetet.

Beträffande läsare riktar sig serien till alla vid och utanför Örebro universitet med intresse för högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska frågor.

Vetenskaplig och kollegial granskning

Varje manus som skickas in granskas av redaktörerna och ytterligare en granskare. Serien har inte de krav på forskningsanknytning, teoretisk förankring och utvecklad metodologi som vanligen ställs på en vetenskaplig artikel, men det är avgörande för att ett manus ska antas för publicering att det har sådana vetenskapliga kvaliteter att det kan antas bidra till ett vetenskapligt samtal om undervisning och lärande i högre utbildning.

Redaktion och redaktionellt stöd

Serien leds för närvarande av två redaktörer, docent Henric Bagerius (This is an email address) och docent Sverre Wide (This is an email address). Redaktionen har visst stöd i arbetet (vad gäller hemsida, publicering m.m.) från Högskolepedagogiskt centrum.