Högskolepedagogiskt centrum

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser

Två kvinnor sitter och samtalar i ett rum.

Anmälan

Anmälan till höstens kurser öppnar 15 mars 09:00.

Vi tar emot sen anmälan till vårens kursomgång innan kursstart i mån av plats, skicka din intresseanmälan till This is an email address


 

Den här kursen handlar om konsten och hantverket att handleda studenter i deras självständiga arbeten. Kursen tar sin utgångspunkt i handledandets institutionella ramar och villkor, liksom uppsatskursers roller och ansvarsfördelning. Utifrån detta närmar vi oss det som är kursens huvudsakliga fokus: det konkreta handledandet, dess olika faser och återkommande utmaningar. Genom exempel och praktiska övningar behandlas teman såsom att sätta förväntningar, att ge stöttning i planeringssamtal, att ge respons på studenters utkast i olika stadier av arbets- och skrivprocessen och slutligen att sätta betyg och ge återkoppling på färdigt arbete. Kursen behandlar även exempel på dilemman och konfliktsituationer som handledare kan ställas inför.

Kursen riktar sig både till dig som står inför att handleda studenter för första gången och till dig som redan har handledningserfarenhet. Som kursdeltagare ges du möjlighet att välja mellan olika inriktningar i din examinationsuppgift, så att du får fördjupa dig i ett område som är särskilt relevant för dig och ditt ämneskollegium.

80 h motsvarande 2 veckors heltidsstudier 

4 träffar (halvdagar).

Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett * ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor
(Engelsk titel: Supervising Independent Projects)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets-och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning. I kursen Att handleda självständiga arbeten och uppsatser arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser motsvarar 80 arbetstimmar,
d.v.s. två veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2020-10-27.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • reflektera över sitt uppdrag som handledare med utgångspunkt i de ramar, villkor och rutiner som gäller för handledning av självständiga arbeten och uppsatser i det egna ämnet
  • ge konstruktiv återkoppling på textutkast i olika stadier av skrivprocessen,
  • analysera handledningssituationer och identifiera och värdera möjliga handlingsalternativ
  • identifiera egna behov av ytterligare kompetensutveckling som handledare, samt
  • reflektera över hur det egna ämnets studenter förbereds för det självständiga arbetet eller uppsatsen, i studenternas utbildning som helhet.

2.2 Kursens innehåll

Kursen handlar om konsten och hantverket att handleda studenter i deras självständiga arbeten. Kursen inleds med att deltagarna får inventera och reflektera över de ramar, villkor och rutiner som gäller för handledning generellt och i det egna ämnets uppsatskurser specifikt. Med dessa ramar som utgångspunkt utforskar deltagarna olika aspekter av handledandets praktik, såsom att sätta förväntningar och planera arbetet tillsammans med studenten, att ge olika former av återkoppling samt att hantera olika dilemman och konfliktsituationer som kan uppstå i samband med handledning och examination av självständiga arbeten.

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift. Uppgiften innebär att deltagaren
skapar ett material som är riktat till studenter eller ämneskollegor och kan
komma till nytta i den egna handledningspraktiken. I samband med kursstart
introduceras en uppsättning tänkbara inriktningar för uppgiften, och deltagaren
väljer bland dessa utifrån sina egna behov som handledare.

2.3 Studieformer

Som studieformer används en kombination av presentationer, kollegial återkoppling och workshoppar. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75% måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examinationer

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift.
Att handleda självständiga arbeten examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Emsheimer, Peter. (2016). Ge, ta och delta i handledning. Lund: Studentlitteratur. 137 s.
Högskoleförordning
Högskolelag
Dessutom tillkommer litteratur om ca 100 sidor som väljs i samråd med läraren.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

God-utbildning-för-alla.jpg

Läs kursplanen som pdf

 

Kursen kommer att ges digitalt höstterminen 2021.

Kursdatum:

Torsdag 21/10
Torsdag 11/11
Torsdag 25/11
Torsdag 9/12

Samtliga kurstillfällen är mellan 09:15 - 12:00. 

Kursen kommer att ges på campus under följande torsdagar mellan klockan 09.15 - 12.00:

3 mars
24 mars
7 april
21 april 

Anställda vid universitetet:
800 kr/vecka exklusive moms
Totalt: 1 600 kr exklusive moms

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 4 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Kursansvarig

Eric Borgström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eric Borgström

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 84
E-post: This is an email address