Högskolepedagogiskt centrum

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

En student står framför en whiteboard som han pekar på i ett grupprum med fyra andra studenter.

Det här är en kurs om den pedagogiska modellen problembaserat lärande. Kursen har ett speciellt fokus på basgruppsarbetet. Den riktar sig i första hand till undervisande medarbetare vid institutionerna hälsovetenskaper (HV) och medicinska vetenskaper (MV). I mån av plats kan medarbetare från andra institutioner gärna delta.

Under kursen går vi igenom pedagogiska och teoretiska grundprinciper för lärande med ett speciellt fokus på problembaserat lärande. Vi diskuterar kring studentstyrt och interaktivt lärande. Vi reflekterar över problembaserat lärande i relation till andra lärandeformer inom högskolan. Kursen tar också upp förståelse för grupprocesser och gruppdynamik – två aspekter som är centrala för att man ska förstå rollen som basgruppshandledare. Vi berör dessutom nationella regelverk och lokala riktlinjer som styr utbildningen.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier). Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskap är ett viktigt inslag i kursen är deltagande på kurstillfällena obligatoriskt.

Kursen ges på svenska. 

Den som söker kursen kan välja mellan två olika kurstillfällen.

Tider vårterminen 2024

Kurstillfälle 2:
Tisdagen den 9 april, 9:15–17:00, på campus USÖ.
Onsdagen den 10 april, 8:15–12:00, på campus USÖ.
Onsdagen den 24 april, 8:15–12:00, på campus USÖ.

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1:
Tisdagen den 10 september, 9:15–17:00, på campus USÖ.
Onsdagen den11 september, 8:15–12:00, på campus USÖ.
Onsdagen den 25 september, 8:15–15:00, på campus USÖ.

Kurstillfälle 2:
Onsdagen den 20 november, 9:15–17:00, på campus USÖ.
Torsdagen den 21 november, 8:15–12:00, på campus USÖ.
Torsdagen den 5 december, 8:15–12:00, på campus USÖ.

Behörighet och urval

Du som är blivande basgruppshandledare inom läkarprogrammet är behörig till kursen. Andra behöriga är de som möter läkarprogrammets studenter, inom regionen och universitetet, och som vill ha en fördjupad förståelse för arbetsformen inom problembaserat lärande. I mån av plats kan andra undervisande medarbetare vid universitetet komma i fråga.

Kostnad

För anställda vid Örebro universitet är kursen avgiftsfri. Även caseseminarieledare och basgruppshandledare anställda vid Region Örebro län, Region Värmland och Region Dalarna har fri tillgång till kursen. 

Externa deltagare: 2 000 kronor, exklusive moms.

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag, cirka 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, avgiftsbelägger Högskolepedagogiskt centrum deltagarens beställande enhet med 500 kronor.

Anmälan

Anmälan för vårterminens andra kurstillfälle är stängd. Det går att göra sen anmälan genom att skicka ett mejl till hogskolepedagogisktcentrum@oru.se, vi tar emot sen anmälan i mån av plats på kursen.

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars 9:00 till och med 15 augusti.

Länk till anmälan kurstillfälle 1.
Länk till anmälan kurstillfälle 2.

 

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, (motsvarande) 1 vecka
(Problem-based learning)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning motsvarar 40 arbetstimmar, det vill säga en veckas heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • agera praktiskt som basgruppshandledare inom läkarprogrammet eller andra kurser och program,
 • reflektera över pedagogiska processer och grupprocesser i basgruppsarbetet,
 • reflektera över sin roll som basgruppshandledare och diskutera handledarrollen med kollegor,
 • reflektera över och tillsammans med studenter diskutera studentens aktiva roll i lärandeprocessen samt

 • beskriva och diskutera de pedagogiska grundprinciperna i problembaserat lärande med studenter och kollegor.

2.2 Kursens innehåll

Problembaserat lärande och basgruppshandledning tar upp pedagogiska teoretiska grundprinciper för lärande med fokus på problembaserat lärande. Studentstyrt och interaktivt lärande är viktiga grundprinciper som diskuteras. Deltagarna får reflektera över problembaserat lärande och arbete i basgrupp i relation till andra lärandeformer inom högskolan. Kursen behandlar även grupprocesser och gruppdynamik vilket är centrala aspekter för att förstå rollen som basgruppshandledare. Nationella regelverk och lokala riktlinjer som styr utbildningen berörs också.

2.3 Studieformer

Som studieformer används interaktiva lärandemoment, innefattande gemensam teoretisk reflektion, samt möjlighet att praktiskt träna och reflektera över rollen som handledare. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Närvarokrav

Det är obligatoriskt att delta i all undervisning.

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar samt en skriftlig inlämningsuppgift som behandlas muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.6 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har en akademisk examen om minst 180 hp.

4 RANGORDNING AV SÖKANDE

Sökande rangordnas enligt följande:

 1. lärare på institutionerna för hälsovetenskaper och medicinska vetenskaper vid Örebro universitet som är involverade i kurser där problembaserat lärande i basgrupper är en av lärandeformerna
 2. övriga lärare och annan personal med undervisande uppgifter vid Örebro universitet
 3. övriga sökande

 

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Ida Schoultz

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ida Schoultz

E-post: aWRhLnNjaG91bHR6O29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303209

Rum: X5506

Ida Schoultz