Högskolepedagogiskt centrum

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

En student står framför en whiteboard som han pekar på i ett grupprum med fyra andra studenter.

Detta är en kurs om den pedagogiska modellen problembaserat lärande med speciellt fokus på basgruppsarbetet. Företräde till platserna ges till undervisande personal vid institutionerna HV och MV men i mån av plats bereds medarbetare från andra institutioner gärna plats.

Under kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning går vi igenom pedagogiska teoretiska grundprinciper för lärande med speciellt fokus på problembaserat lärande. Studentstyrt och interaktivt lärande är viktiga grundprinciper som diskuteras. Vi reflekterar över problembaserat lärande och arbete i basgrupp i relation till andra lärandeformer inom högskolan. Förståelse för grupprocesser och gruppdynamik tas upp vilket är centrala aspekter för att förstå rollen som basgruppshandledare. Nationella regelverk och lokala riktlinjer som styr utbildningen berörs också.

Omfattning och kursdatum

Kursen omfattar 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier). Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskap är ett viktigt inslag på kursen är deltagande på kurstillfällena obligatoriskt.

Den som söker kursen kan välja mellan två olika kurstillfällen.

Tider vårterminen 2023

Kurstillfälle 1:
Onsdagen den 18 januari 2023, kl. 09.15 - 17.00
Torsdagen den 19 januari 2023, kl. 08.15 - 12.00
Fredagen den 3 februari 2023, kl. 08.15 - 15.00

Kurstillfälle 2:
Onsdagen den 3 maj 2023, kl. 09.15–17.00
Torsdagen den 4 maj 2023, kl. 08.15–12.00
Fredagen den 12 maj 2023, kl. 08.15–15.00

Behörighet och urval

Blivande basgruppshandledare inom läkarprogrammet samt de som möter läkarprogrammets studenter inom landstinget och universitetet och som vill få en fördjupad förståelse för den centrala arbetsformen inom problembaserat lärande. I mån av plats kan annan undervisande personal vid universitetet komma ifråga.

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av institutionen för Medicinska vetenskaper. Även caseseminarieledare och basgruppshandledare anställda vid Region Örebro Län, Region Värmland och Region Dalarna har fri tillgång till kursen. 

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive moms

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 500 kr.

Anmälan

Anmälan för vårterminens kurs är stängd. Det går att göra sen anmälan genom att skicka ett mejl till This is an email address.

Anmälan för höstterminen 2023 öppnar 15 mars.

 

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, (motsvarande) 1 vecka
(Problem-based learning)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning motsvarar 40 arbetstimmar, det vill säga en veckas heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • agera praktiskt som basgruppshandledare inom läkarprogrammet eller andra kurser och program,
 • reflektera över pedagogiska processer och grupprocesser i basgruppsarbetet,
 • reflektera över sin roll som basgruppshandledare och diskutera handledarrollen med kollegor,
 • reflektera över och tillsammans med studenter diskutera studentens aktiva roll i lärandeprocessen samt

 • beskriva och diskutera de pedagogiska grundprinciperna i problembaserat lärande med studenter och kollegor.

2.2 Kursens innehåll

Problembaserat lärande och basgruppshandledning tar upp pedagogiska teoretiska grundprinciper för lärande med fokus på problembaserat lärande. Studentstyrt och interaktivt lärande är viktiga grundprinciper som diskuteras. Deltagarna får reflektera över problembaserat lärande och arbete i basgrupp i relation till andra lärandeformer inom högskolan. Kursen behandlar även grupprocesser och gruppdynamik vilket är centrala aspekter för att förstå rollen som basgruppshandledare. Nationella regelverk och lokala riktlinjer som styr utbildningen berörs också.

2.3 Studieformer

Som studieformer används interaktiva lärandemoment, innefattande gemensam teoretisk reflektion, samt möjlighet att praktiskt träna och reflektera över rollen som handledare. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Det är obligatoriskt att delta i all undervisning.

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar samt en skriftlig inlämningsuppgift som behandlas muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.6 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har en akademisk examen om minst 180 hp.

4 RANGORDNING AV SÖKANDE

Sökande rangordnas enligt följande:

 1. lärare på institutionerna för hälsovetenskaper och medicinska vetenskaper vid Örebro universitet som är involverade i kurser där problembaserat lärande i basgrupper är en av lärandeformerna
 2. övriga lärare och annan personal med undervisande uppgifter vid Örebro universitet
 3. övriga sökande

 

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1211

Marie Lidskog