Högskolepedagogiskt centrum

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser

Två kvinnor sitter och samtalar i ett rum.

Kursen Att handleda självständiga arbeten och uppsatser handlar om konsten och hantverket att handleda studenter i deras självständiga arbeten.

Kursen inleds med att deltagarna får inventera och reflektera över de ramar, villkor och rutiner som gäller för handledning generellt och i det egna ämnets uppsatskurser specifikt. Med dessa ramar som utgångspunkt utforskar deltagarna sedan olika aspekter av handledandets praktik

  • att sätta förväntningar och planera arbetet tillsammans med studenten
  • att ge olika former av återkoppling
  • att hantera olika dilemman och konfliktsituationer som kan uppstå i samband med handledning och examination av självständiga arbeten.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 80 timmar (motsvarande 2 veckors heltidsstudier) och består av fyra kurstillfällen (halvdagar). Vid en närvarograd lägre än 75 % måste du gå om kursen.

Kursen ges på svenska. 

Tider vårterminen 2024

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 7 mars, 9.15–12.00, på campus.
Kurstillfälle 2: Torsdagen den 21 mars, 9.15–12.00, på campus.
Kurstillfälle 3: Torsdagen den 4 april, 9.15–12.00, på campus.
Kurstillfälle 4: Torsdagen den 18 april, 9.15–12.00, på campus.

Behörighet och urval

Du som har akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka, exklusive moms (totalt 1 600 kronor, exklusive moms).

Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor/vecka, exklusive moms (totalt 4 000 kronor exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Kursen ges inte höstterminen 2024.

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor
(Supervising Independent Projects)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att handleda självständiga arbeten och uppsatser arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga två veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • reflektera över sitt uppdrag som handledare med utgångspunkt i de ramar, villkor och rutiner som gäller för handledning av självständiga arbeten och uppsatser i det egna ämnet,

  • ge konstruktiv återkoppling på textutkast i olika stadier av skrivprocessen samt

  • analysera handledningssituationer och identifiera och värdera möjliga handlingsalternativ.

2.2 Kursens innehåll

Kursen Att handleda självständiga arbeten och uppsatser handlar om konsten och hantverket att handleda studenter i deras självständiga arbeten. I kursen får deltagarna inventera och reflektera över de ramar, villkor och rutiner som gäller för handledning generellt och i det egna ämnets uppsatskurser specifikt. Med dessa ramar som utgångspunkt utforskar deltagarna olika aspekter av handledandets praktik, såsom att sätta förväntningar och planera arbetet tillsammans med studenten, att ge olika former av återkoppling och att hantera olika dilemman och konfliktsituationer som kan uppstå i samband med handledning och examination av självständiga arbeten.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer, kollegial återkoppling och workshoppar. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75% måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examinationer

Kursen examineras genom kollegial respons och en skriftlig uppgift. Uppgiften ska komma till nytta i den egna handledningspraktiken och innebär att deltagaren antingen gör en skriftlig självreflektion eller skapar ett material riktat till studenter eller ämneskollegor.

Att handleda självständiga arbeten och uppsatser examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Magnusson, J. & Zackariasson, M. (2021). Handledning i praktiken: om studenters självständighet och akademiska litteracitet. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Högskoleförordning

Högskolelag

Dessutom tillkommer litteratur om ca 100 sidor som väljs i samråd med lärare.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

Läs kursplanen som pdf. 

 

Kursansvarig

Eric Borgström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eric Borgström

E-post: ZXJpYy5ib3Jnc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Mejla hogskolepedagogisktcentrum@oru.se om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen och fakturor.