Högskolepedagogiskt centrum

Interprofessionellt lärande

Fyra studenter sitter och pratar i en soffa

Detta är en kurs om interprofessionellt lärande, dvs lärande som sker när personer från olika professioner möts och lär med, av och om varandra för att främja ett välfungerande samarbete i olika verksamheter.

Kunskap om olika professioner och en god förmåga att samarbeta över professionsgränser är en viktig kompetens för många av de professioner som utbildas på Örebro universitet. Kursen vänder sig till lärare och handledare från olika program och kunskapsområden där interprofessionell kompetens är en viktig del.

I kursen får deltagarna öka sin förståelse för de pedagogiska processer som äger rum vid interprofessionellt lärande i olika kontexter. Vi tar upp och reflekterar över förutsättningar för utveckling och genomförande av interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande. Deltagarna får också utveckla sin förståelse för lärarens/handledarens roll i interprofessionell utbildning. Kursen ges i samarbete med Didacticum på Linköpings universitet.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier), ges på distans i samarbete med Didacticum vid Linköpings universitet och består av två kurstillfällen (heldagar). Eventuellt kan del av tiden bestå av fysisk träff som då förläggs på campus USÖ. Om så blir fallet meddelas tid och plats till de antagna i god tid.

Kursen ges på svenska. 

Kurstider höstterminen 2023

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 5 oktober, kl. 09.00 - 16.00 (på campus)
Kurstillfälle 2: Tisdagen den 14 november, kl. 09.00 - 16.00 (på campus)

Kurstider vårterminen 2023

Kurstillfälle 1: Onsdag 19 april 2023
Kurstillfälle 2: Torsdag 11 maj 2023

Behörighet och urval

Behörig är den som blivit godkänd på Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande. Urval görs efter sista ansökningsdag 15 augusti/15 januari.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kr/vecka exklusive moms (totalt 800 kr exklusive moms).

Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kr/vecka exklusive moms (totalt 2 000 kr exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen för de som antas till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2023 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

1. Allmän information 

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att utveckla sin lärar/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2. Om kursen

Att utveckla sin lärar/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning motsvarar 40 arbetstimmar, d.v.s. 1 veckas heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23. Kursen ges i samverkan med Didacticum vid Linköpings universitet.


2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • reflektera över interprofessionellt lärande utifrån teorier om pedagogik och social interaktion,
  • beskriva och diskutera hur interprofessionella utbildningsmoment kan utveckla studenters interprofessionella kompetens,
  • beskriva förutsättningar, möjligheter och hinder för interprofessionell utbildning samt föreslå interprofessionella lärandeaktiviteter i sin egen kontext samt
  • reflektera över rollen som lärare/handledare för interprofessionellt lärande samt identifiera behov av fortsatt kompetensutveckling.


2.2 Kursens innehåll

Kursen Att utveckla sin lärar/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning tar upp grunder för interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande samt de pedagogiska processer som äger rum vid interprofessionellt lärande i olika kontexter. Kursen berör förutsättningar för utveckling och genomförande av interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande, samt uppdrag och roll för lärare/handledare som undervisar interprofessionellt. Innehållet omfattar också grundläggande förståelse för grupprocesser i interprofessionella grupper.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer, seminarier, forumdiskussioner och individuella studier. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Två kursdagar är schemalagda och övrigt arbete sker asynkront via en lärplattform eller motsvarande där också kursmaterial och kursinformation publiceras.

2.4 Närvarokrav

Det är obligatoriskt att delta i all undervisning.


2.5 Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift som beskriver utveckling av interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande inom egen verksamhet samt presentation av denna. I examinationen ingår även en muntlig redovisning. För att bli godkänd krävs 1) aktiv närvaro, 2) genomförd muntlig redovisning och 3) skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.


2.7 Kursintyg 

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. Krav på tidigare kunskaper

Behörig är den som genomgått Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande högskolepedagogisk kurs.


Läs kursplanen som pdf.

 

 

 

 

Kursansvarig

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: X1211

Marie Lidskog