Högskolepedagogiskt centrum

Utbildning för hållbarhet

Hållbara mål och Örebro universitet logga.

I Utbildning för hållbarhet arbetar deltagarna med att integrera hållbarhetsdimensioner i den egna undervisningspraktiken. Fokus ligger på att utveckla studentcentrerade och forskningsbaserade didaktiska förhållningssätt som förmår hantera de utmaningar som utbildning för hållbarhet ställer oss inför.

Vanliga utmaningar i utbildning för hållbarhet handlar om att innehållet aktualiserar inte bara nya kunskapsbehov utan också värderingar och känslor. Centralt för hållbarhetsområdet är så kallade ”wicked problems” och deltagarna får därför pröva arbetssätt och verktyg som kan utveckla de nyckelkompetenser studenterna behöver för att hantera sådana problem. Frågor om hur progression kan skapas inom utbildning för hållbarhet behandlas också, liksom den institutionella kontextens roll. 

Omfattning, kursdatum och språk

Utbildning för hållbarhet motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga 2 veckors heltidsstudier. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen. Kursen ges på svenska.

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 10 oktober, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 2: Torsdagen den 31 oktober, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 3: Torsdagen den 14 november, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 4: Torsdagen den 28 november, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 5: Torsdagen den 12 december, 13.15–16.00, på campus.

Behörighet och urval 

Du som har akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen. Inget urval görs utan sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka inklusive moms (totalt 1 600 kronor inklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor/vecka exklusive moms (totalt 4 000 kronor exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan 

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

1. ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Utbildning för hållbarhet arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt,
  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2. Om kursen

Utbildning för hållbarhet motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga 2 veckors heltidsstudier.

2.1. Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • redogöra för, kontextualisera och kritiskt reflektera över hur hållbarhetsbegreppet kan integreras i det egna ämnesområdet, med fokus på studenters möjlighet att utveckla såväl kunskaper och färdigheter som förhållningssätt av relevans för ett hållbart samhälle.
  • göra, motivera och kritiskt reflektera över didaktiska val inom utbildning för hållbarhet med utgångspunkt i didaktisk och högskolepedagogisk forskning, lagar och förordningar samt styrdokument, med särskilt fokus på relationen mellan kunskap, känslor och värderingar, samt
  • kritiskt värdera och reflektera över den institutionella kontextens betydelse för möjlighet till utbildning för hållbarhet med särskilt fokus på progression, stoff- och perspektivträngsel, ämnes- och professionsspecifika utmaningar samt det transformativa lärandets särskilda utmaningar.

2.2. Kursens innehåll

I Utbildning för hållbarhet arbetar deltagarna med att integrera hållbarhetsdimensioner i den egna undervisningspraktiken. Fokus ligger på att utveckla studentcentrerade och forskningsbaserade didaktiska förhållningssätt som förmår hantera de utmaningar som utbildning för hållbarhet ställer oss inför.  Dessa utmaningar handlar om att innehållet aktualiserar inte bara nya kunskapsbehov utan också värderingar och känslor. Centralt för hållbarhetsområdet är så kallade ”wicked problems” och deltagarna får därför pröva arbetssätt och verktyg som kan utveckla de nyckelkompetenser studenterna behöver för att hantera sådana problem. Frågor om hur progression kan skapas inom utbildning för hållbarhet behandlas också, liksom den institutionella kontextens roll.

2.3. Studieformer

Som studieformer används seminarier, workshoppar, digitala gruppdiskussioner och eget utvecklingsarbete. Läraktiviteterna genomförs både enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4. Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5. Examination

Kursen examineras genom kollegial respons samt en skriftlig uppgift där deltagaren utvecklar kursmoment eller läraktiviteter som centrerar hållbarhetsdimensioner av relevans för det egna ämnesområdet samt kritiskt reflekterar över dessa.

Utbildning för hållbarhet examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6. Litteratur

Kurslitteratur anges ca 2 veckor före kursstart.

2.7. Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. Krav på tidigare kunskaper

Den som har en akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen.

Läs kursplanen som pdf

Kursansvarig

Jenny Bonnevier

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Bonnevier

E-post: amVubnkuYm9ubmV2aWVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Mejla hogskolepedagogisktcentrum@oru.se om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.