Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogikens grunder

Två män och en kvinna sitter och arbetar bakom en laptop.

I Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med pedagogisk utveckling som sätter studenternas lärande i centrum.

Högskolepedagogikens grunder är i likhet med kurserna Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare och Högskolepedagogiska perspektiv obligatorisk. Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser. 

Under kursen kommer varje deltagare att utveckla ett pedagogiskt moment, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en pedagogisk reflektion över utvecklingsarbetet. Vid utvecklingen av momentet måste juridiska, pedagogiska och didaktiska aspekter beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför såväl nationella regelverk och lokala styrdokument som olika perspektiv på lärande, olika typer av läraktiviteter och olika former för examination.

Omfattning och kursdatum

Kursen omfattar 160 timmar (motsvarande 4 veckors heltidsstudier), ges på campus och består av fyra kurstillfällen (heldagar) och en examinationsdag. Vid en närvarograd lägre än 75% måste deltagaren gå om kursen.

Tider vårterminen 2023

Kurstillfälle 1: Tisdagen den 28 februari, kl. 09.15–16.00
Kurstillfälle 2: Tisdagen den 14 mars, kl.  09.15–16.00
Kurstillfälle 3: Tisdagen den 28 mars, kl. 09.15–16.00 (hybridundervisning)
Kurstillfälle 4: Tisdagen den 18 april, kl. 09.15–16.00
Examinerande obligatoriskt moment: Tisdagen den 16 maj, kl. 09.15–16.00

Behörighet och urval 

Behörig är den som har akademisk examen om minst 180 hp. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kr/vecka exklusive moms (totalt  3 200 kr exklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kr/vecka exklusive moms (totalt 8 000 kr exklusive moms). Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för vårterminens kurs är stängd. Det går att göra sen anmälan genom att skicka ett mejl till This is an email address, vi tar emot sen anmälan i mån av plats på kursen.

Anmälan för höstterminen 2023 öppnar 15 mars.

 

Högskolepedagogikens grunder

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 4 veckor
(Foundations of teaching and learning)

1 Allmän information

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.           

I kursen Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

  • kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 Om kursen

Högskolepedagogikens grunder motsvarar 160 arbetstimmar, det vill säga fyra veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • utveckla ett pedagogiskt moment grundat på medvetet valda pedagogiska principer och ämnesdidaktiska överväganden och med hänsyn tagen till relevanta lagar, förordningar och styrdokument,

  • beskriva, analysera och värdera olika läraktiviteter och examinationsformer i relation till kursmål och lärmiljöer,

  • identifiera pedagogiska och didaktiska problem och utmaningar och med stöd i högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och litteratur reflektera över möjliga och hållbara lösningar,

  • självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra en läraktivitet som främjar hållbart lärande samt

  • kritiskt och konstruktivt diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska ställningstaganden och val.

2.2 Kursens innehåll

I Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med pedagogisk utveckling som sätter studenternas lärande i centrum. Under kursen kommer varje deltagare att utveckla ett pedagogiskt moment, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en pedagogisk reflektion över utvecklingsarbetet. Vid utvecklingen av momentet måste juridiska, pedagogiska och didaktiska aspekter beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför såväl nationella regelverk och lokala styrdokument som olika perspektiv på lärande, olika typer av läraktiviteter och olika former för examination.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer, seminarier, workshoppar och eget utvecklingsarbete. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras i en kamratgranskad läslogg, en pedagogisk reflektionsuppgift och ett examinationsseminarium.

Högskolepedagogikens grunder examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination. Vid frånvaro från examinationsseminariet har deltagaren möjlighet att förbereda och delta i ett examinationsseminarium under efterföljande terminer, såvida inte en likvärdig examinationsgrupp kan sammankallas.

2.6 Litteratur

Elmgren, Maja & Ann-Sofie Henriksson (2016). Universitetspedagogik. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 334 s.

Högskoleförordning.

Högskolelag.

Dessutom tillkommer ca 350 sidor obligatorisk och valbar litteratur som anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 Krav på tidigare kunskaper

Behörig är den som har akademisk examen om minst 180 hp.

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Henric Bagerius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henric Bagerius

E-post:

Telefon: 019 303651, 0766 395402

Rum: F3162

Henric Bagerius

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.