Högskolepedagogiskt centrum

Att leda pedagogisk utveckling

Kugghjul och händer.

I kursen arbetar deltagarna med att utveckla sitt ledarskap för pedagogisk utveckling i den kontext de befinner sig.

Varje deltagare kommer under kursen kartlägga den praktik de leder, formulera en vision för det egna ledarskapet och skapa en handlingsplan för ledning av närliggande pedagogiskt utvecklingsarbete. För inspiration, vetenskaplig grund och kontextuell relevans kommer kurstillfällena uppmärksamma goda exempel samt teorier och styrdokument som kan ge stöd i arbetet som ledare. 

Omfattning och språk

Att leda pedagogisk utveckling motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga 2 veckors heltidsstudier och innefattar två kurstillfällen höstterminen 2024 och två tillfällen vårterminen 2025. Kursen ges på svenska.

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 3 oktober, 09:15–12:00, på campus.
Kurstillfälle 2: Torsdagen den 28 november, 09:15–12:00, på campus.

Tider vårterminen 2025

Kurstillfälle 3: Torsdagen den 30 januari, 09:15–12:00, på campus.
Kurstillfälle 4: Torsdagen den 20 mars, 09:15–12:00, på campus.

Behörighet och urval 

Du som har akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen. Inget urval görs utan sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka exklusive moms (totalt 1600 kronor inklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2000 kronor/vecka exklusive moms (totalt 4000 kronor exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan 

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

1. ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att leda pedagogisk utveckling arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Deltagaren ska

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2. Om kursen

Att leda pedagogisk utveckling motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga 2 veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2024-03-14.

2.1. Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • identifiera möjligheter och utmaningar i den praktik som leds och i dess förutsättningar, 
  • reflektera över ledarskapets betydelse, förutsättningar och utformning,
  • formulera en vision för det egna ledarskapet, samt
  • formulera mål för konkretutvecklingsarbete och handlingsplan för ledning av utvecklingsarbetet.

2.2. Kursens innehåll

I kursen arbetar deltagarna med att utveckla sitt ledarskap för pedagogisk utveckling i den kontext de befinner sig. Varje deltagare kommer under kursen kartlägga den praktik de leder, formulera en vision för det egna ledarskapet och skapa en handlingsplan för ledning av närliggande pedagogiskt utvecklingsarbete. För inspiration, vetenskaplig grund och kontextuell relevans kommer kurstillfällena uppmärksamma goda exempel samt teorier och styrdokument som kan ge stöd i arbetet som ledare.

2.3. Studieformer

Som studieformer används presentationer, seminarier och eget utvecklingsarbete. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i hel grupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4. Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75% måste deltagaren gå om kursen.

2.5. Examination

Kursen examineras i en kamratgranskad läslogg, ett examinerande seminarium med muntlig redovisning och en skriftlig inlämningsuppgift.

Att leda pedagogisk utveckling examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination. Vid frånvaro från examinationsseminariet har deltagaren möjlighet att förbereda och delta i ett examinationsseminarium under efterföljande kurstillfällen, såvida inte en likvärdig examinationsgrupp kan sammankallas.

2.6. Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

2.7. Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. Krav på tidigare kunskaper

Den som har en akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen.

Läs kursplanen som pdf

Kursansvarig

Anna Hultgren

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Anna Hultgren

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2116

Anna Hultgren

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.