Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogisk fördjupning

Sju glada studenter ler tillsammans i grupp.

I kursen Högskolepedagogisk fördjupning arbetar deltagarna med högskolepedagogiska perspektiv: hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering. Deltagarna får reflektera över hur dessa perspektiv förhåller sig till ämneskulturer, kunskapstraditioner, lärande och progression och hur de kan integreras i undervisning och examination.

Högskolepedagogisk fördjupning omfattar 120 timmar (motsvarande 3 veckors heltidsstudier) och ersätter från och med höstterminen 2023 Högskolepedagogiska perspektiv som omfattade 80 timmar (motsvarande 2 veckors heltidsstudier). 

Högskolepedagogisk fördjupning och kurserna Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare och Högskolepedagogikens grunder obligatorisk. Dessa tre kurser måste ingå i den minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för en läraranställning. De övriga två veckorna kan du välja fritt bland övriga temakurser.

Mellan och under undervisningstillfällena gör varje deltagare skriftliga reflektioner utifrån olika högskolepedagogiska perspektiv. Examinationen består av två uppgifter:

 • Den första är en samförfattad text som problematiserar studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan och i enlighet med SUHF:s rekommendationer. I kursuppgiften ska deltagare diskutera samhällets mål med högre utbildning utifrån kursens olika perspektiv.
 • Den andra uppgiften består av en auskultation hos en annan lärare där uppgiften är att reflektera över hur kursens olika perspektiv är integrerade i undervisningen.

Examinationsuppgifterna behandlas under ett obligatoriskt textseminarium och ett obligatoriskt auskultationsseminarium.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 120 timmar (motsvarande 3 veckors heltidsstudier). Kursen består av fem kurstillfällen och två examinerande obligatoriska moment. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste du gå om kursen. 

Kursen ges på svenska. 

Tider vårterminen 2024

Kurstillfälle 1: Onsdagen den 24 januari, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 2: Onsdagen den 7 februari, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 3: Onsdagen den 6 mars, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 4: Onsdagen den 20 mars, 13.15–16.00, på campus.
Kurstillfälle 5: Onsdagen den 17 april, 13.15–16.00, på campus.

Examinerande obligatoriskt moment textseminarium: Onsdagen den 15 maj, 13.15–16.00, på campus.
Examinerande obligatoriskt moment auskultationsseminarium: Onsdagen den 29 maj, 13.15–16.00, på campus.

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Onsdagen den 4 september, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 2: Onsdagen den 18 september, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 3: Onsdagen den 2 oktober, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 4: Onsdagen den 16 oktober, 09:15–12:00, på campus.
Kurstillfälle 5: Onsdagen den 6 november, 09:15–12:00, på campus.

Examinerande obligatoriskt moment textseminarium: Onsdagen den 20 november, 13.15–16.00, på campus.
Examinerande obligatoriskt moment auskultationsseminarium:Onsdagen den 11 december, 13.15–16.00, på campus.

Behörighet och urval 

Du som blivit godkänd på Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande är behörig att söka kursen. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka, inklusive moms (totalt 2 400 kronor, inklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor/vecka, exklusive moms (totalt 6 000 kronor, exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

Högskolepedagogisk fördjupning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 3 veckor 

(Developing Teaching and Learning)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Högskolepedagogisk fördjupning arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
 • kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
 • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Högskolepedagogisk fördjupning motsvarar 120 arbetstimmar, det vill säga tre veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2023-03-10.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • utvärdera undervisning och examination utifrån högskolepedagogiska perspektiv såsom hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering,
 • problematisera olika högskolepedagogiska perspektiv och reflektera över hur de förhåller sig till varandra,
 • diskutera olika högskolepedagogiska perspektiv i relation till ämneskulturer och kunskapstraditioner,
 • reflektera över samhällets mål med den högre utbildningen, integrering av olika perspektiv, progression, lärande och studentvariation samt
 • utifrån olika högskolepedagogiska perspektiv kritiskt diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska ställningstaganden och val.

2.2 Kursens innehåll

I Högskolepedagogisk fördjupning arbetar deltagarna med högskolepedagogiska perspektiv såsom hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering och reflekterar över hur dessa perspektiv förhåller sig till ämneskulturer, kunskapstraditioner, lärande och progression och hur de kan integreras i undervisning och examination.

2.3 Studieformer

Som studieformer används eget utvecklingsarbete, presentationer och seminarier. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Närvarokrav  

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras i två uppgifter. Den första uppgiften utgörs av en samförfattad text som problematiserar högskolepedagogiska perspektiv inom deltagarens eget och kollegornas ämnesområden. Den andra uppgiften består av en auskultation vid en annan lärares undervisningstillfälle och en efterföljande reflektion över hur olika högskolepedagogiska perspektiv kan integreras i undervisningen och examinationen. Uppgifterna diskuteras vid ett obligatoriskt textseminarium och ett obligatoriskt auskultationsseminarium.

Högskolepedagogisk fördjupning examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som genomgått Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande högskolepedagogisk kurs.

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Felicia Garcia

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Felicia Garcia

E-post:

Telefon: 019 301322

Rum: L2112

Felicia Garcia

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen och fakturor.