Högskolepedagogiskt centrum

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Kvinnlig lärare tittar in i kameran. Hon sitter framför studenter.

Kursen Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare är i likhet med kurserna Högskolepedagogikens grunder och Högskolepedagogiska perspektiv obligatorisk. Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser. 

Syftet med kursen är att ge kunskap och insikt i de regelverk som berör högskolelärarens uppdrag och kursen behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess, jäv med mera, och belyser högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

Omfattning och kursdatum 

Kursen omfattar 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier) och består av två kurstillfällen. Vid en närvarograd lägre än 100% måste deltagaren gå om kursen.

Tider vårterminen 2023

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 16 mars 2023, kl. 08.30–16.00
Kurstillfälle 2: Torsdagen den 23 mars 2023, kl. 09.00–12.00

Behörighet och urval 

Behörig är den som har akademisk examen om minst 180 hp. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad 

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kr/vecka exklusive moms (totalt 800 kr exklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kr/vecka exklusive moms (totalt 2 000 kr exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för vårterminens kurs är stängd. Det går att göra sen anmälan genom att skicka ett mejl till This is an email address, vi tar emot sen anmälan i mån av plats på kursen.

Anmälan för höstterminen 2023 öppnar 15 mars.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 1 vecka
(Legal certainty and effectiveness in teaching)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.           

I kursen Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

2 OM KURSEN

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare motsvarar 40 arbetstimmar, det vill säga en veckas heltidsstudier, och kursen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • använda och reflektera över lagar, förordningar och styrdokument som rör läraruppdraget.

2.2 Kursens innehåll

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare ska ge kunskap om och insikt i de regelverk (lagar, förordningar och lokala styrdokument) som berör högskolelärarens uppdrag. Kursen behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess och jäv och belyser högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

2.3 Studieformer

Som studieformer används självstudier, presentationer och gruppdiskussioner. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform, där deltagarna också genomför en del förberedande självstudier före första kurstillfället.

2.4 Obligatorisk närvaro

Det är obligatoriskt att delta i all undervisning. Vid en närvarograd lägre än 100 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom ett självrättande test.  

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Förvaltningslagen (2017:900)

Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Rättssäker examination, senaste upplagan.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Förutom ovanstående litteratur tillkommer JO-beslut, case och interna riktlinjer motsvarande upp till 200 sidor.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

Läs kursplanen som pdf.

 

Kursansvarig

Stefan Karlsson

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Stefan Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301007

Rum: L2114

Stefan Karlsson

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.