Högskolepedagogiskt centrum

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Kvinnlig lärare tittar in i kameran. Hon sitter framför studenter.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare och kurserna Högskolepedagogikens grunder och Högskolepedagogisk fördjupning obligatoriska. Dessa tre kurser måste ingå i den minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för en läraranställning. De övriga två veckorna kan du välja fritt bland övriga temakurser. 

Kursen ger dig kunskap och insikt i de regelverk som påverkar högskolelärarens uppdrag. Den  behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess samt jäv och reder ut högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 40 timmar (vilket motsvarar en veckas heltidsstudier) och består av två kurstillfällen, men kursen startar redan två veckor innan första kurstillfället med ett antal förberedande uppgifter som du hittar på kursplatsen i lärplattformen. OBS! Dessa förberedelser motsvarar merparten av studietiden under kursen, så det är viktigt att tids avsetts för detta, och visas genom ett obligatoriskt quizz innan första kursträff.

Vid en närvarograd lägre än 100 % måste du gå om kursen.

Kursen ges på svenska. 

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 12 september, 8:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 2: Tisdagen den 17 september, 8:15–12:00, på campus.

Behörighet och urval 

Du som har akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad 

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor, exklusive moms. Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor, exklusive moms. Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 1 vecka
(Legal certainty and effectiveness in teaching)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.           

I kursen Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

2 OM KURSEN

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare motsvarar 40 arbetstimmar, det vill säga en veckas heltidsstudier, och kursen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • använda och reflektera över lagar, förordningar och styrdokument som rör läraruppdraget.

2.2 Kursens innehåll

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare ska ge kunskap om och insikt i de regelverk (lagar, förordningar och lokala styrdokument) som berör högskolelärarens uppdrag. Kursen behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess och jäv och belyser högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

2.3 Studieformer

Som studieformer används självstudier, presentationer och gruppdiskussioner. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform, där deltagarna också genomför en del förberedande självstudier före första kurstillfället.

2.4 Obligatorisk närvaro

Det är obligatoriskt att delta i all undervisning. Vid en närvarograd lägre än 100 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom ett självrättande test.  

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Förvaltningslagen (2017:900)

Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Rättssäker examination, senaste upplagan.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Förutom ovanstående litteratur tillkommer JO-beslut, case och interna riktlinjer motsvarande upp till 200 sidor.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har en akademisk examen om minst 180 hp.

 

Läs kursplanen som pdf.

 

Kursansvarig

Stefan Karlsson

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Stefan Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301007

Rum: L2114

Stefan Karlsson

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen och fakturor.