Högskolepedagogiskt centrum

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Kvinnlig lärare tittar in i kameran. Hon sitter framför studenter.

"Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare" är en av tre kurser som bildar bas i din högskolepedagogiska kompetens tillsammans med kurserna "Högskolepedagogikens grunder" och "Högskolepedagogiska perspektiv". Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Anmälan

Anmälan till höstens kurser öppnar 15 mars 09:00.

Vi tar emot sen anmälan till vårens kursomgång innan kursstart i mån av plats, skicka din intresseanmälan till This is an email address


 

"Att jobba rättsäkert och effektivt som lärare" handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument. Syftet med kursen är att ge stöd till lärare att kritiskt och konstruktivt analysera pedagogiska och didaktiska ställningstaganden, möjligheter och val utifrån lärarrollens formella förutsättningar. Kursen är obligatorisk för fullgjord behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning vid Örebro universitet.

40 h motsvarande 1 veckas heltidsstudier

Fysiska träffar: 2

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit till Högskolepedagogiskt centrum

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 1 vecka
(Legal certainty and effectiveness in teaching)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

2 OM KURSEN

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare motsvarar 40 arbetstimmar, d.v.s. en veckas heltidsstudier, och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2020-08-28.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • redogöra för lagar, förordningar och styrdokument som rör läraruppdraget.

2.2 Kursens innehåll

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument. Syftet med kursen är att ge kunskap och insikt i de regelverk som berör högskolelärarens uppdrag och kursen behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess, jäv med mera, och belyser högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer och gruppdiskussioner. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid en närvarograd lägre än 100% måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom ett självrättande test som genomförs på universitetets lärplattform.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Förvaltningslagen (2017:900)
UKÄ, Rättssäker examination, Fjärde upplagan (2020)
Diskrimineringslagen (2008:567)

Förutom ovanstående litteratur tillkommer JO-beslut, case och interna riktlinjer motsvarande upp till 200 sidor.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Symboler för hållbar utveckling.

Läs kursplanen som pdf.

 

Kursdatum:
Torsdag 10 februari 08:30 - 16:00
Torsdag 17 februari 09:00 - 12:00

Kursen ges på engelska under maj månad 2022. 

Observera att för dig som antas till kursen förväntas du läsa en del material i förväg samt genomföra och bli godkänd på ett quiz i Blackboard före kurstillfället. 

Anställda vid universitetet:
800 kr/vecka exklusive moms
Totalt: 800 kr exklusive moms

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Kursansvarig Helen Stockhult svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 30 42, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address