Högskolepedagogiskt centrum

Forskarhandledarutbildningen

Fem unga människor arbetar tillsammans vid en dator.

Forskarhandledarutbildningen är till för dig som är eller planerar att bli handledare och vill arbeta med utbildning på forskarnivå.

Anmälan

Kursen planeras att ges höstterminen 2022. Anmälan öppnar 15 mars 09:00. 


 

Kursen består av sex heldagar med olika teman som bland annat tar upp doktorand- respektive handledarperspektivet på forskarutbildning, handledning och genus, studiekulturella skillnader, samtalsmetodik, regelverket kring forskarutbildningen samt forskningsetiska frågeställningar.  Kursen hålls två gånger per år, på engelska under vårterminerna och på svenska under höstterminerna.

120 timmar motsvarande 3 veckors heltidsstudier. Om en deltagare inte kan delta dag 1 och 2 kan denna inte beredas plats på kursen. Om en deltagare inte kan delta vid något av de övriga kurstillfällena kan den uteblivna närvaron kompenseras för nästa gång utbildningen ges inom en två-årsperiod. 

Forskarhandledarutbildning

Behörighetsgivande kurs i forskarhandledning, 3 veckor
(Supervising PhD Students)

1 ALLMÄNT

Utbildningen vänder sig till handledare, och personer som har för avsikt att bli
handledare, i forskarutbildningen vid Örebro universitet och Region Örebro län.
Utbildningen ges både på svenska och på engelska.

1.1 Fastställande

Kursen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2019-09-
25.

1.2 Kursens syfte

Övergripande syfte för utbildningen är:

 • kollegial utveckling av kunskap kring forskarhandledning;
 • att bidra till utvecklingen av ett gott handledarskap och god forskarutbildningskultur vid Örebro universitet.

En viktig grund för denna kunskapsutveckling är de erfarenheter som deltagarna
för med sig in i kursen. Genom föreläsningar och seminarier samt samtal kring
kurslitteraturen och kursuppgiften fördjupas och utvecklas dessa erfarenheter.

2 UTBILDNING

2.1 Kursens innehåll

Kursen omfattar två delar. Den ena fokuserar på samhällsuppdraget, det vill säga
de uppgifter samhället lägger på den som är involverad i forskarutbildning, såväl
genom nationella regleringar i lag och förordningar som genom de lokala föreskrifter som gäller vid Örebro universitet. Den andra delen behandlar det pedagogiska uppdraget, det vill säga de utmaningar, möjligheter och problem som
forskarhandledaren ställs inför i handledarsituationen. Kursen motsvarar 120
klocktimmars arbete. Däri ingår undervisningstillfällen, arbete med litteratur och
en skriftlig och muntlig rapport från antingen auskultation vid ett handledningstillfälle i forskarutbildningen eller intervjuer med en handledare och en doktorand.

Samhällsuppdraget

 • Statsmakternas mål med forskarutbildning
 • Regelverket för forskarutbildning nationellt och lokalt
 • Regelverket kring individuell studieplan
 • Regelverket kring forskningsetik
 • Förvaltningslagsstiftning, inkl. krav på bevarande och hantering av forskningsmaterial

Det pedagogiska uppdraget

 • Organisering av forskarutbildning
 • Kommunikation
 • Relationer mellan handledare, biträdande handledare och doktorand
 • Forskningsmiljö och forskningskulturens betydelse
 • Ledarskap och kollegialitet
 • Maktfrågor
 • Forskningsetiska frågor
 • Olika forskningstraditioner; olika typer av finansiering
 • Mångfald i forskarutbildningen: jämlikhet, genus och kulturella skillnader

2.2 Lärandemål

Kunskap och förståelse
Under utbildningens gång ska deltagarna utveckla

 • kunskaper om och förståelse för forskarhandledning som uppdrag och process;
 • kunskaper om och förståelse för olika aspekter av relationer mellan handledare och doktorand.

Färdighet och förmåga
Under utbildningens gång ska deltagarna utveckla

 • färdighet och förmåga att utöva ett gott handledarskap;
 • färdighet och förmåga att bidra till god forskarutbildningskultur vid Örebro
  universitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Under utbildningens gång ska deltagarna utveckla

 • ett reflekterande förhållningssätt till den egna handledarrollen och till relationen mellan handledare och doktorand.

2.3 Studieformer

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier; föreläsningar förekommer också. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt. Ett missat tillfälle
kan tas igen nästa gång utbildningen ges i upp till två år. Detta gäller inte deltagande vid de två första tillfällena; de måste man delta i till fullo den termin som
man påbörjar kursen. Om deltagande inte fullgjorts inom två år efter kursens
början måste kursen gås om i sin helhet.

2.4 Examination

I utbildningen ingår tre obligatoriska uppgifter: en litteraturreflektion; en auskultation eller intervju samt reflektion; och en kursrapport. De första två kursuppgifterna behandlas vid kollegiala seminarier. Den tredje uppgiften skickas in till
kursansvarig efter avslutad kurs.

2.5 Litteratur

Ett urval av litteratur inom ämnet forskarhandledning annonseras strax
innan kursstart av kursansvarig beroende på kursspråk. Deltagarna väljer en bok
från denna lista för litteraturreflektionsuppgiften.

2.6 Kursintyg

För att få intyg för kursen krävs deltagande vid samtliga undervisningstillfälle
samt redovisning av de tre kursuppgifterna.

3 BEHÖRIGHET

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen.

4 RANGORDNING AV SÖKANDE

Ingen rangordning tillämpas. Sökande bereds plats i den turordning anmälningarna inkommer till myndigheten och är godkända av den sökandes överordnade.

Kursplan i pdf-format.

Behörig är den med avslutad doktorsexamen. 
Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Observera att du måste kunna närvara både dag 1 och 2 för att kunna beredas en plats på kursen. Skulle du inte ha möjlighet att närvara vid något av de följande kurstillfällena kan dessa ersättas vid en senare termin upp till två år från kursstart.  

Kursdatum för höstterminen 2022 kommer att anslås senast 15 mars 09:00. 

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av fakultetsmedel. Externa deltagare betalar en kursavgift om 9000 kr ex moms för hela kursen. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca en månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kursansvarig

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 84
E-post: This is an email address